Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 8967381/8 Témák: 16881 Tagok: 105616 Legújabb tag: Huba9 Online: (30/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 118 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2939, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
741. Elküldve: 2008-12-18 14:57:39 [2201.]

Zsoltárok könyve 40. fejezet |

7. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
10. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod óh Uram!
11. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.


Zsidó levél 10. fejezet

5. Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
6. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
7. Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.


Zsidó levél 1.

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

Zsidó levél 2.

9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
10. Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
11. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni,
12. Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked.
13. És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
15. És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
740. Elküldve: 2008-12-17 12:21:38 [2202.]

Ézsaiás könyve 9. fejezet

6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!


Lukács Evangéliuma 1. fejezet

30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
739. Elküldve: 2008-12-16 06:56:46 [2203.]

Ézsaiás könyve 7. fejezet

14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,


Máté Evangéliuma 1. fejezet

18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
738. Elküldve: 2008-12-15 16:55:50 [2204.]

Mikeás könyve 5. fejezet

2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.


Máté Evangéliuma 2. fejezet

4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
737. Elküldve: 2008-12-14 14:53:23 [2205.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

67 Atyja, Zakariás pedig Szent Szellemmel telt meg és prófétaként mondta:
68 "Áldott az Úr, Izráelnek Istene, hogy rátekintett népére, és megváltást szerzett neki,
69 hogy szolgájának, Dávidnak házában megmentő szarvát támasztotta nekünk,
70 annak megfelelően, ahogy azt örökidőktől fogva szóló szent prófétáinak száján át szólotta.
71 Ellenségeinktől menekülést szerzett. Menekülést mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket,
72 hogy így irgalmasságot tegyen atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről,
73 arról az esküről, mellyel atyánknak, Ábrahámnak esküdött,
74 hogy miután ellenségeink kezéből kiragad, megadja nekünk, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt.
75 Őelőtte járva minden napunkon jámborságban és igazságosságban.
76 Téged is kisgyermek, a Magasságos prófétájának fognak nevezni, mert az Úr előtt fogsz járni, hogy az ő útjait elkészítsd,
77 hogy a menekülés ismeretét közöld népével, azaz vétkeik elengedését,
78 annak következtében, hogy Istenünk irgalomra gerjedt s ez irgalommal reánk tekintett a magasságból a napfölkelte,
79 hogy a sötétségben és a halál árnyékában ülőket beragyogja, s lábunkat a békesség útjára igazítsa."
80 A gyermeknek aztán növekedést és erőre jutást adott a szellem, s addig a napig azonban, amelyen Izráelnek bemutatkozott, a pusztában tartózkodott.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
736. Elküldve: 2008-12-13 14:41:11 [2206.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

56 Mária mintegy három hónapig maradt Erzsébetnél, azután visszatért.
57 Erzsébet szülésének ideje pedig betelt, és fiat szült.
58 Mikor a környéken lakók és a rokonok meghallották, hogy az Úr milyen nagy irgalommal fordult feléje, vele együtt örvendeztek.
59 A nyolcadik napon aztán eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, atyja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.
60 Megszólalt azonban az anyja: "Ne úgy hívjátok! János lesz annak neve."
61 "Nincs a rokonságban senki, akit e névvel neveznének" - mondták neki -,
62 majd intettek atyjának, hogy vajon minek akarja az nevezni,
63 mire ő egy táblácskát kért, és ezt írta rá: "János a neve." Mindnyájan elcsodálkoztak.
64 Erre azonnal megnyílt Zakariásnak a szája és nyelve, az Istent áldva beszélni kezdett.
65 A környéken lakókat pedig nagy félelem szállotta meg, Júdea egész fennsíkján mindenfelé szóbeszéd tárgyává lettek mindezek a dolgok.
66 Azok, akik hallották, mind szívükre vették és így szóltak: "Ugyan mivé válik még ez a gyermek? Hisz máris vele van az Úr keze."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
735. Elküldve: 2008-12-12 23:00:35 [2207.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

39 Ezekben a napokban Mária útnak indult, és nagy sietséggel ment a felvidékre, Júda városába.
40 Ott bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
41 Amikor Erzsébet Mária köszöntését meghallotta, az történt, hogy a magzat repesni kezdett Erzsébet méhében, Erzsébet meg Szent Szellemmel telt meg,
42 és hangos szóval így kiáltott: "Asszonyok áldotta vagy te s áldott a méhed gyümölcse!
43 Honnan ért engem ez a kegyelem, hogy Uramnak anyja jöjjön hozzám?
44 Lásd, amikor köszöntésed hangja fülembe csengett, repesni kezdett a magzat méhemben.
45 Boldog, aki elhitte, hogy eljő beteljesedése mindannak, amit az Úr szólott neki."
46 Mária így szólt: "Magasztalja lelkem az Urat!
47 Szellemem ujjongásba tör ki Megmentőmön, Istenemen,
48 hogy rátekintett rabszolgálójának alacsony voltára. Hiszen mostantól fogva minden nemzedék boldognak fog mondani engem.
49 Mert felséges dolgokat tett velem a Hatalmas! Szent az ő neve.
50 Irgalma nemzedékről nemzedékre tart azokon, akik őt félik.
51 Karjával megvalósította hatalmának uralmát. Szétszórta azokat, akiket szívük gondolkodása fennhéjázásra bírt,
52 a hatalom birtokosait trónjukról letaszította, és az alacsonyakat felmagasztalta,
53 éhezőket javakkal töltött meg, és gazdagokat éhesen küldött el.
54 Fölvette szolgájának, Izráelnek gondját,
55 visszaemlékezett Ábrahámnak és magvának ígért örök irgalmasságára, úgy, ahogy arról atyáinkhoz szólott."


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
734. Elküldve: 2008-12-11 12:17:27 [2208.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

26 A hatodik hónapban azután az Isten Galileának egyik városában, melynek neve Názáret, elküldte Gábriel angyalt
27 egy szűzhöz, aki egy - a Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese. A szűz neve Mária volt.
28 Bement hozzá az angyal és megszólította: "Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr van veled."
29 A leányt azonban megzavarta a szó, de amíg fontolgatta, hogy honnan eredhet a köszöntés,
30 az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Mária, hiszen kegyelmet találtál az Istennél.
31 Lásd, méhedben foganni fogsz, fiat szülsz, és azt a Jézus névvel fogod nevezni.
32 Nagy lesz ő, a Magasságos Fiának nevezik majd, s az Úr, az Isten, neki adja atyjának, Dávidnak trónját,
33 úgyhogy az örök korokon át fog Jákób házán uralkodni, s királyságának nem lesz vége."
34 "Hogy lehet ez meg - kérdezte Mária az angyaltól -, miután én férfit nem ismerek?"
35 "A Szent Szellem száll reád - felelte neki az angyal -, a Magasságosnak hatalma fogja rád vetni árnyékát, ezért szentnek fogják nevezni szülöttedet, Isten Fiának.
36 Lásd, rokonod, Erzsébet maga is fiúval terhes öregségében és most már hatodik hónapjában van az, akit meddőnek neveznek.
37 Mert nincs olyan dolog, amely Istennél lehetetlen volna."
38 "Itt van az Úr rabszolgálója - szólt erre Mária. Ahogy mondtad, úgy történjék velem. Ezzel az angyal eltávozott tőle.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
733. Elküldve: 2008-12-10 08:17:37 [2209.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

21 A nép pedig várt Zakariásra, és csodálkozott azon, hogy késik a templomban.
22 Mikor aztán kiment és nem tudott szólani hozzájuk, fölismerték, hogy látomást látott a templomban. Csak integetett nekik, de megmaradt némának.
23 Mikor papi szolgálatának napjai beteltek, elment haza.
24 E napok után felesége, Erzsébet fogant, majd öt hónapra elrejtőzött. Azt mondta:
25 "Így tett velem az Úr azokban a napokban, amelyekben rám tekintett, hogy gyalázatomat, melyet az emberek között viseltem, levegye rólam."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
732. Elküldve: 2008-12-09 17:07:27 [2210.]

AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT

1. RÉSZ

1 Miután már sokan fogtak hozzá, hogy a köztünk teljességre jutott eseményeket rendbe szedve elbeszéljék
2 úgy, ahogyan azokat nekünk azok átadták, akik az igének kezdettől fogva szemtanúi és szolgái lettek,
3 jónak láttam én is, ki mindennek eleitől fogva pontosan utánajártam, hogy sorjában leírjam őket neked, igen derék Teofilosz,
4 hogy felismerd ama dolgok bizonyosságát, amelyekre oktattak.
5 Júdea királyának, Heródesnek napjaiban volt egy Zakariás nevű pap, aki Abia napi beosztásában szolgált. Ennek felesége is Áron leányai közül származott, a neve Erzsébet volt.
6 Isten előtt mindketten igazságosak voltak, és feddhetetlenül jártak az Úr összes parancsolataiban és az ő igazságos útjain.
7 Nem volt gyermekük, mivelhogy Erzsébet meddő volt és mind a ketten már élemedett korú emberek voltak.
8 Történt aztán, hogy amikor Zakariás a napi beosztás rendjében az Isten előtt papi tisztjét végezte,
9 a papi szokásnak megfelelően a sorsvetés neki juttatta azt a feladatot, hogy az Úr templomába bemenjen füstölni.
10 A füstölő áldozat órájában, mialatt az egész néptömeg künn imádkozott,
11 történt, hogy az Úrnak angyala a füstölő oltártól jobb kéz felől állva megjelent neki.
12 Zakariást, amikor meglátta őt, nyugtalanság és félelem szállta meg.
13 Ám az angyal így szólt hozzá: "Ne félj, Zakariás, hiszen könyörgésed meghallgatásra lelt. Feleséged, Erzsébet fiat fog szülni neked, és azt te majd János névvel nevezed.
14 Örömödre és ujjongásodra lesz e gyermek, sőt sokan fognak örülni annak születésén,
15 mert nagy lesz az Úr előtt. Nem fog inni sem bort, sem pálinkát, és már anyja méhétől Szent Szellem fogja betölteni.
16 Izráel fiai közül sokakat fog az Úrhoz, Istenünkhöz téríteni.
17 Ő előtte fog járni Illés szellemével és hatalmával, hogy az atyák szívét a fiakhoz visszatérítse, engedetleneket az igazságosak észjárására hozza, hogy az Úrnak jól fölkészült népet állítson elő."
18 Zakariás megkérdezte az angyaltól: "Miről tudhatom ezt meg? Hiszen öreg ember vagyok, és feleségem is élemedett korú."
19 "Én Gábriel vagyok - felelte neki az angyal - az, aki Isten mellett szoktam állni. Azért küldtek el, hogy beszéljek veled, és örömhírül hirdessem ezeket.
20 Hallgatásra leszel azonban ítélve addig a napig, amelyen megtörténnek ezek, nem fogsz tudni szólni amiatt, hogy nem hittél szavaimnak, melyek a maguk idejében be fognak teljesedni."
21 A nép pedig várt Zakariásra, és csodálkozott azon, hogy késik a templomban.
22 Mikor aztán kiment és nem tudott szólani hozzájuk, fölismerték, hogy látomást látott a templomban. Csak integetett nekik, de megmaradt némának.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
731. Elküldve: 2008-12-08 11:59:34 [2211.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

16. RÉSZ

1 Miután a szombat eltelt, magdalai Mária, Mária a Jakab anyja és Salomé illatszereket vásároltak, hogy a sírhoz menjenek és megkenjék őt.
2 A hét első napján igen korán érkeztek ki a sírhoz, már napfelkeltekor.
3 Útközben egymással így beszélgettek: "Ki fogja nekünk a sírbolt ajtajából elgördíteni a követ?"
4 Mikor azonban feltekintettek, észrevették, hogy a kő már el van gördítve. A kő tudniillik igen nagy volt.
5 Mikor a sírba beléptek, egy fehér ruhába burkolt ifjút láttak jobb kéz felől ülni és megdöbbentek.
6 Ám az így szólt hozzájuk: "Meg ne döbbenjetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadott. Nincs itt. Nézzétek itt a hely, ahová helyezték.
7 De ti menjetek el, s mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek fog Galileába menni. Ott meg fogjátok látni őt, amint megmondta nektek."
8 Mikor kijutottak, futva mentek el a sírtól, mert reszketés ült rájuk, és magukon kívül voltak, úgyhogy senkinek sem szóltak egy szót sem, mert féltek.
9 Jézus, miután a hét első napján feltámadott, először magdalai Máriának jelent meg, akitől hét ördögöt űzött el.
10 Mária eltávozása után hírt adott a vele levőknek, kik gyászoltak és sírtak,
11 s kik akkor is, mikor hallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.
12 Ezek után közülük kettőnek, mikor azok a mezőn mentek, más alakban lett láthatóvá.
13 Ezek elmentek, és hírt vittek a többieknek, de nekik sem hitték el.
14 Utoljára a tizenegynek vált láthatóvá, mikor asztalnál feküdtek. Jézus korholta őket, megszidta hitetlenségükért és keményszívűségükért, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadtan látták őt.
15 Majd ezt mondta nekik: "Menjetek el az egész világba, s hirdessétek minden teremtménynek az örömhírt:
16 Hogy aki hisz és bemerítkezik, megmenekül. De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni,
17 azokat ellenben, akik hittek, a következő jelek fogják kísérni: Nevemmel ördögöket fognak kiűzni, új nyelveken fognak szólni,
18 kígyókat emelnek fel, s ha valami halálos mérget isznak, nem fog nekik ártani, gyengélkedőkre vetik kezüket, s azok állapota megjavul."
19 Az Urat, Jézust meg azután, hogy beszélt velük, felvették az égbe, hol Isten jobbján ült le.
20 Tanítványai pedig elmentek és mindenhol hirdették az igét. Az Úr velük munkálkodott együtt és az igehirdetést követő jeleken át megszilárdította a lelkekben az igét.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
730. Elküldve: 2008-12-07 16:37:54 [2212.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

15. RÉSZ

40 Asszonyok is voltak ott, akik messziről szemlélődtek, köztük magdalai Mária, Mária a kisebbik Jakabnak és Józsénak anyja és Salómé,
41 kik már akkor követték és kiszolgálták őt, mikor még Galileában időzött. Rajtuk kívül még sok más nő, akik vele együtt jöttek fel Jeruzsálembe.
42 Már késő délután lett. Miután előkészület ideje volt, azaz szombatelő,
43 az Arimátiából való József, egy nemesen viselkedő tanácstag, aki maga is várta Isten királyságát, nekibátorodott, bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét.
44 Pilátus elcsodálkozott azon, hogy már halott. Magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy régen halt-e meg.
45 Miután jelentést kapott a századostól, a holttestet odaajándékozta Józsefnek.
46 Ez azután finom gyolcsot vásárolt, s miután levette a keresztfáról, a gyolcsba begöngyölte őt, aztán lehelyezte egy sírboltba, mely sziklából volt kivésve. A sír ajtaja elé nagy követ hengerítettek.
47 Magdalai Mária és Mária a Józsé anyja pedig figyelték, hogy hova helyezik őt.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
729. Elküldve: 2008-12-06 13:35:13 [2213.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

15. RÉSZ

16 A katonák azután bevezették őt az előcsarnokba, mely a kaszárnya (pretorium), s oda összehívták az egész szakaszt.
17 Bíbor köntösbe öltöztették és tövisből font koszorút tettek feje köré.
18 Aztán köszönteni kezdték: "Örvendj Zsidók Királya!"
19 Majd náddal verték a fejét és leköpdösték, földre borultak és hajlongtak előtte.
20 Mikor már eleget gúnyolták, lehúzták róla a bíbort és ráadták a saját köpenyét. Azután elvezették, hogy megfeszítsék.
21 Egy arra elmenő embert, bizonyos cirénei Simont, Rufusz és Alexander atyját, ki a mezőről jött, rákényszerítették, hogy a keresztjét vigye.
22 A Golgota nevű helyre vitték, mi lefordítva: Koponya helye.
23 Ott mirhával kevert bort adtak neki, de nem fogadta el.
24 Azután megfeszítették. Ruháit szétosztották, sorsot vetve rájuk, hogy ki mit vigyen belőlük.
25 Harmadik óra volt, mikor keresztre feszítették.
26 Vádló írást helyeztek föléje: "A ZSIDÓK KIRÁLYA."
27 Két haramiát is megfeszítettek vele együtt, egyiket jobb, a másikat bal keze felől.
28 És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: "És törvényszegők közé számlálták."
29 Az arra elmenők káromolták, a fejüket csóválták és így szóltak: "Hah! Te, ki a templomot lerombolod, és három nap alatt felépíted,
30 szabadítsd meg magadat! Szállj le a keresztről!"
31 Hasonló módon gúnyolódtak az írástudókkal együtt a főpapok is. Azt mondogatták egymás között: "Másokat megmentett, de magát nem képes megmenteni.
32 Na, Felkent! Izráel királya! Szálljon le most a keresztről, hogy lássunk és higgyünk!" Ócsárolták őt azok is, akiket vele együtt feszítettek meg.
33 Mikor azonban a hatodik óra lett, az egész földön sötétség támadt a kilencedik óráig.
34 A kilencedik órában Jézus nagy hangon kiáltotta: "Elói, Elói, lama szabachtani!" Ami lefordítva: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?"
35 Ahogy a mellette állók közül egyesek ezt meghallották, így szóltak: "Ni, Illést hívja!"
36 Valaki elfutott, spongyát ecettel töltött meg, egy nádszálra tette és megitatta őt. "Hagyjátok, – mondta – lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye."
37 Jézus pedig hangos kiáltás után kilehelte szellemét.
38 A templom függönye felülről aljáig kettérepedt.
39 Mikor a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy hogyan lehelte ki szellemét, azt mondta: "Valóban Isten Fia volt ez az ember!"

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
728. Elküldve: 2008-12-04 23:29:15 [2214.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

15. RÉSZ

1 A főpapok a vénekkel és írástudókkal és az egész nagytanáccsal hajnalban rögtön ülést tartottak, utána Jézust megkötöztették, elvitették és átadták Pilátusnak.
2 Pilátus aztán kikérdezte őt: "Te vagy a zsidók királya?" "Te mondod!" - felelte neki.
3 Közben a főpapok sok vádat hoztak fel ellene.
4 Pilátus erre újra megkérdezte: "Hát semmit sem felelsz? Nézd, micsoda tanúságot tesznek ellened."
5 Jézus azonban többé semmire sem felelt, úgyhogy Pilátus elcsodálkozott.
6 Szokás volt, hogy ünnepenként elbocsátott nekik egy-egy foglyot, akit éppen kértek.
7 Volt akkor egy Barabbás nevű fogoly, kit lázadókkal együtt bilincseltek meg. Ezek a lázadók gyilkosságot is követtek el.
8 Feljött a tömeg és kérni kezdte, hogy tegye meg nekik, amit mindig meg szokott tenni.
9 Pilátus megkérdezte tőlük: "Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?"
10 Tudta ugyanis, hogy a főpapok féltékenységből adták kezére.
11 A főpapok azonban fellázították a népet, hogy inkább Barabbást bocsássa el nekik.
12 "Mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának mondotok?" - kérdezte újra tőlük,
13 mire azok újra kiáltozták: "Feszítsd meg!"
14 "De hát mi gonoszat tett?" - kérdezte őket Pilátus, mire azok még inkább kiáltozták: "Feszítsd meg!"
15 Mivel Pilátus eleget akart tenni a tömegnek, elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megkorbácsoltatta és átadta, hogy megfeszítsék.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
727. Elküldve: 2008-12-03 13:44:12 [2215.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

14. RÉSZ

53 Jézust elvezették a főpaphoz. A főpapok, a vének és az írástudók is mindnyájan összeültek.
54 Péter pedig messziről követte őt be a főpap udvarába és ott ült a szolgákkal együtt és melegedett a tűznél.
55 A főpapok és az egész nagytanács tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy megölethessék, de nem találtak.
56 Sokan tettek ugyan hamis tanúvallomásokat ellene, de a vallomások nem voltak egybehangzók.
57 Később aztán előálltak némelyek, s a következő hamis vallomást tették ellene:
58 "Hallottuk, mikor ezt mondta: Le fogom rombolni ezt a templomot, mely kézzel épült és három nap alatt másikat, nem kézzel épültet építek helyébe."
59 De még így sem volt egybehangzó a tanúvallomásuk.
60 Ekkor kiállt a középre a főpap és megkérdezte Jézust: "Hát te semmit sem felelsz, bármilyen tanúságot tesznek is azok ellened?"
61 Ő azonban hallgatott és nem felelt semmit sem. A főpap újabb kérdést intézett hozzá: "Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?" -kérdezte.
62 Erre Jézus ezt felelte: "Én vagyok. Majd látni fogjátok az embernek Fiát, amint a Hatalom jobbján ül, s az ég felhőivel eljön!"
63 Erre a főpap megszaggatta köntösét, és ezt mondta: "Mi szükségünk van még tanúkra?
64 Hallottátok a káromlást. Mi a véleményetek?" Azok mind elítélték őt azzal, hogy méltó a halálra.
65 Erre némelyek köpdösni kezdték, majd letakarták az arcát, arcul verdesték és felszólították: "Prófétálj!" A szolgák is arcul verdesték őt.
66 Mialatt Péter lenn az udvarban volt, odajött a főpap egyik fiatal rabszolgálója,
67 s ahogy meglátta a melegedő Pétert, megnézte, s azt mondotta: "Te is a názáreti Jézussal voltál!"
68 Ám ő letagadta. "Nem tudom, de nem is értem, mit beszélsz!" - szólt. Ekkor kiment az előcsarnokba,
69 hol a rabszolgáló, amint meglátta, újra mondogatni kezdte a mellette állóknak: "Ez közülük való!"
70 Ismét letagadta. Kis idő múltán a mellette állók újra azt mondták Péternek: "Csakugyan közülük való vagy. Hiszen galileai is vagy."
71 Ő azonban átkozódni, esküdözni kezdett: "Nem ismerem ezt az embert, akiről beszéltek!"
72 Ekkor másodszor kukorékolt a kakas. Péter pedig visszaemlékezett arra a szóra, melyet Jézus mondott neki, hogy mielőtt a kakas kétszer kukorékolna, háromszor tagadsz meg engem. S erre gondolva, sírt.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
726. Elküldve: 2008-12-02 11:58:20 [2216.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

14. RÉSZ

32 Mikor arra a helyre érkeztek, melynek Gecsemáné a neve, így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le ide, amíg én imádkozom."
33 Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Aztán rémület és otthontalanság érzete kezdte nyugtalanítani s így szólt hozzájuk:
34 "Szomorúság borult a lelkemre mindhalálig! Maradjatok itt és virrasszatok."
35 Kissé előrement, a földre esett és úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék tőle ez az óra.
36 "Abba, Atyám! - mondta - minden lehetséges neked: Távoztasd el tőlem azt a poharat! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te."
37 Aztán odament és szunnyadva találta őket. "Simon, szunnyadsz? - kérdezte Pétert. Nem volt erőd egy órát ébren tölteni?
38 Maradjatok ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok! A szellem ugyan hajtja az indulatot, de a hús erőtlen!"
39 Azután elment és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.
40 Mikor ismét odament, szunnyadva találta őket, mert szemükre álom nehezedett. Azt sem tudták mit feleljenek neki.
41 Harmadszor is odament és azt mondta nekik: "Szunnyadjatok most már és nyugodjatok! Nincs a gonosz előtt akadály. Eljött az óra. Íme az embernek Fiát átadják a vétkezők kezébe.
42 Keljetek fel! Menjünk! Lám megérkezett, aki engem elárul."
43 Azonnal, még mialatt beszélt, megjelent Júdás, a tizenkettő közül egy és vele jött a főpapoktól, írástudóktól és vénektől egy egész tömeg, kezükben kardokkal és botokkal.
44 Aki elárulta, egy jelben egyezett meg velük: "Akit majd megcsókolok - mondotta - az az! Ragadjátok meg és vezessétek el biztonsággal!"
45 Mikor odaért, hozzálépett és így szólt: "Rabbi!" S megcsókolta őt.
46 Azok meg rávetették kezüket és elfogták.
47 Valaki, egy a mellette állók közül kirántotta kardját, rávágott a főpap rabszolgájára és leszelte annak fülét.
48 Ekkor Jézus megszólalt: "Mint egy haramiára, úgy jöttetek rám, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem!
49 Napról-napra veletek voltam, a szenthelyen tanítottam s nem fogtatok el. De kell, hogy az Írások beteljesedjenek."
50 Ekkor otthagyták őt és mind elfutottak.
51 Egy ifjú azonban követte őt, kinek meztelen testét csak egy lepedő burkolta. Ezt megragadták,
52 de az kezükben hagyta a lepedőt és meztelenül elfutott.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
725. Elküldve: 2008-12-01 10:34:33 [2217.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

14. RÉSZ

22 Mialatt ettek, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, adott nekik és így szólt: "Vegyétek, ez az én testem!"
23 Aztán fogta a poharat, hálát adott, odaadta nekik, s azok mindnyájan ittak belőle.
24 "Ez az én vérem - mondta nekik - , a szövetség vére, mely sokakért ontatik ki.
25 Bizony azt mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből többé addig a napig; amíg az Isten királyságában újra nem ihatok belőle."
26 Majd az éneklés után kimentek az Olajfák hegyére.
27 Közben ezt mondotta nekik Jézus: "Mindnyájan megütköztök majd bennem és tőrbe estek, mert írva van: Megverem majd a pásztort és elszélednek a juhok.
28 Ám feltámadásom után előttetek fogok menni Galileába."
29 Péter ezt felelte neki: "Ha mindnyájan megbotlanak is, de én nem."
30 Erre Jézus ezt mondta neki: "Bizony azt mondom neked, hogy ma, ez éjszakán, mielőtt a kakas kétszer kukorékolna, háromszor megtagadsz engem."
31 De Péter erősködve hangoztatta: "Ha veled együtt kellene meghalnom is, meg nem tagadlak téged." Hasonlóképpen szóltak mindannyian.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
724. Elküldve: 2008-11-30 19:26:02 [2218.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

14. RÉSZ

12 A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a pászkabárányt leölték, tanítványai megkérdezték Jézustól: "Mit akarsz? Hova menjünk, hogy elkészítsük a pászkabárányt, hogy megehesd?"
13 Erre két tanítványt küldött el és ezt mondta nekik: "Menjetek el a városba, majd találkoztok egy emberrel, aki vizes korsót visz, kövessétek azt.
14 Ott, ahová bemegy, mondjátok meg a gazdának: A Tanító kérdezteti: Hol van az én szállásom, ahol tanítványaimmal a pászkabárányt megehetem?
15 Az erre egy nagy felházat fog mutatni, mely felszőnyegezve készen áll. Ott készítsétek el nekünk!"
16 A tanítványok elmentek, megérkeztek a városba, és úgy találták, ahogy az Úr megmondta nékik. Aztán elkészítették a pászkabárányt.
17 Mikor beesteledett, elment oda a tizenkettővel.
18 Már az asztalnál feküdtek és ettek, mikor Jézus így szólt: "Bizony azt mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Az, aki velem együtt eszik."
19 Szomorúság fogta el őket, s egyenként megkérdezték tőle: "Vajon én-e?"
20 Azt felelte nekik: "A tizenkettő közül egyik, aki velem együtt mártogat a tálba.
21 Az embernek Fia elmegy ugyan, úgy, ahogy írva van felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek Fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
723. Elküldve: 2008-11-29 11:55:11 [2219.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

14. RÉSZ

1 Két nap múltán pászka volt és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és írástudók azon voltak, hogy csellel elfogják és megöljék Jézust.
2 Azt mondták tudniillik: "Ne az ünnepen, hogy a nép közt zavargás ne legyen."
3 Mialatt Betániában a poklos Simon házában volt és éppen asztalnál feküdt, odament egy asszony, kinél valódi és igen értékes nárdusszal telt alabástrom korsócska volt. Az asszony széttörte az alabástromot és kiöntötte tartalmát Jézus fejére.
4 Voltak ott némelyek, akik magukban bosszankodtak a dolgon. "Mire való volt a nárdusznak ilyen eltékozlása?
5 Háromszáz dénárért is el lehetett volna adni ezt a kenetet s odaadni a szegényeknek!" Lihegő indulattal támadtak az asszonyra.
6 Jézus azonban így szólt: "Hagyjátok őt! Miért zaklatjátok? Nemes dolgot tett velem.
7 Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek majd velük, de én nem mindig leszek nálatok.
8 Ez az asszony azt tette, amihez módja volt: a temetésemre előre megkente illatszerrel a testemet.
9 Bizony azt mondom nektek, hogy ahol csak az egész világon az örömüzenetet hirdetni fogják, azt is beszélni fogják az ő emlékezetére, amit ő tett."
10 Ekkor Júdás, a karióti, a tizenkettő közül az egyik, elment a főpapokhoz, hogy őt átadja nekik.
11 Azok, mikor meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Júdás aztán kereste az alkalmat, hogy átadhassa őt.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
722. Elküldve: 2008-11-28 12:55:37 [2220.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

13. RÉSZ

14 Ha aztán megpillantjátok majd az utálatos pusztítást, mely ott fog állani ahol nem kellene - aki olvassa, értse meg -, akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe,
15 aki a háztetőn lesz, ne szálljon alá s ne menjen be, hogy valamit magával vigyen,
16 aki a mezőn lesz, ne térjen vissza ahhoz, ami mögötte van, hogy elhozza a köpenyét.
17 Jaj lesz azokban a napokban a terhes és a szoptatós asszonyoknak!
18 Imádkozzatok, hogy ne télen történjék.
19 Mert azokon a napokon olyan szorongatás lesz, amilyen még nem volt a teremtés kezdete óta, melyet Isten teremtett, a mai napig, és nem is lesz.
20 S ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egy hús sem menekülne meg. De a kiválogatottakért, akiket kiválasztott magának, megrövidítette ama napokat!
21 Akkor, ha valaki azt mondaná: Itt, vagy ott a Krisztus, ne higgyétek!
22 Mert hamis krisztusok és hamis próféták fognak támadni, jeleket és csodákat fognak tenni, hogy amennyiben lehetséges még a kiválogatottakat is eltévelyítsék.
23 De ti vigyázzatok! Előre szóltam néktek!
24 Ámde azokban a napokban, ama szorongás után a nap el fog sötétedni, a hold nem adja többé fényét,
25 a csillagok hullani fognak az égből, s a mennyekben lévő hatalmak meginognak.
26 És akkor meg fogják látni az embernek Fiát, amint felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel eljön.
27 Akkor az embernek Fia szét fogja küldeni az angyalokat, s a négy szél irányából a föld szélétől az ég széléig magához fogja gyűjteni a kiválogatottakat.
28 A fügefáról tanuljatok el egy példázatot! Ha a hajtása már kizsendül, és leveleket növeszt, tudjátok, hogy közel a nyár:
29 így lesz akkor is, ha majd azt látjátok, hogy ezek megtörténnek, akkor tudjátok majd, hogy közel van az ajtó előtt.
30 Bizony azt mondom nektek, hogy az a nemzedék nem múlik el addig, amíg mindezek meg nem történnek.
31 Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim nem fognak elmúlni.
32 Ama napról és óráról pedig senki sem tud, még a mennyben az angyalok sem, a Fiú sem, hanem csak az Atya.
33 Vigyázzatok, virrasszatok! Nem tudjátok mikor lesz az az idő.
34 Olyan ez, mint mikor egy külföldre utazó elhagyja házát, s rabszolgáinak meghatalmazást ad, és kinek-kinek a maga munkáját kiadja, az ajtónállónak pedig megparancsolja, hogy ébren legyen.
35 Legyetek hát ébren! Hiszen nem tudjátok, hogy a ház ura mikor jön: este, éjfélkor, kakasszókor, vagy hajnalban.
36 Hogy mikor hirtelen megjön, szunnyadva ne találjon titeket.
37 Amit pedig nektek mondok, mindeneknek mondom: Ébren maradjatok."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
721. Elküldve: 2008-11-27 10:45:15 [2221.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

13. RÉSZ

1 A szenthelyről való távozásakor egyik tanítványa megszólította: "Tanító! Nézd mekkora kövek, mekkora épületek!"
2 "Látod ezeket a nagy épületeket?" - mondta neki Jézus." Követ kövön nem fognak itt hagyni, melyeket le nem rombolnának!"
3 Mikor aztán az Olajfák hegyén a szenthellyel átellenben leült, külön megkérdezték őt Péter, Jakab, János és András:
4 "Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek és micsoda jele lesz annak az időnek, amikor mindezeknek végbe kell menniük."
5 Ekkor Jézus így kezdett nekik beszélni: "Vigyázzatok, hogy valaki el ne tévelyítsen titeket!
6 Sokan fognak a nevemmel jönni s azt mondják: Én vagyok az! Sokakat el is fognak tévelyíteni.
7 Ha aztán háborúkról és háborús hírekről fogtok hallani, meg ne riadjatok! Meg kell történniük, de ez még nem a vég.
8 Mert nemzet nemzetre s királyság királyságra fog támadni. Helyenként földrengések lesznek, éhínségek támadnak. A szülőfájdalmaknak csak kezdete ez.
9 De ti vigyázzatok magatokra. Tanácsoknak, gyülekezeteknek fognak átadni titeket, meg fognak verni benneteket, helytartók, királyok előtt fogtok állni énértem, nekik tanúságtételül!
10 Előbb azonban az összes nemzetekhez el kell jutni az örömüzenet hirdetésével.
11 Ha aztán elárulnak s elhurcolnak titeket, ne legyen előre gondotok arra, hogy mit szóljatok, hanem amit éppen abban az órában adnak majd nektek, azt mondjátok! Mert nem ti lesztek a szólók, hanem a Szent Szellem.
12 Akkor halálra fogja adni testvér a testvérét, atya a gyermekét. A gyermekek a szüleikre támadnak és megöletik őket.
13 Az én nevemért mindenki előtt gyűlöletesek lesztek! Ám, aki végig állhatatos marad, meg fog menekülni!

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
720. Elküldve: 2008-11-26 23:31:25 [2222.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

12. RÉSZ

35 Amikor Jézus a templomban tanított, előhozta ezt a kérdést: "Hogy mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávidnak a Fia?
36 Maga Dávid a Szent Szellem által ezt mondta: Szólt az Úr az én Uramnak: Ülj le jobbom felől, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem!
37 Maga Dávid mondja őt Urának. Honnan fia hát neki?"
38 A nagy tömegnek öröm volt hallgatnia őt. Tanítás közben így szólt egyszer: "Őrizkedjetek az írástudóktól, kiknek az a kívánságuk, hogy palástban járhassanak, és a piacokon köszöntsék őket,
39 a zsinagógában elől üljenek, a lakomákon az első helyeket szeretik.
40 Az özvegyek házát ők eszik föl, bár színből hosszan imádkoznak. Ezeknek bőségesebben jár ki majd az ítélet!"
41 Aztán leült a persely ellenében és figyelte, hogy a tömeg hogyan dobja pénzét a perselybe. Sok gazdag sokat vetett.
42 Majd jött egy szegény özvegy és két fillért dobott, azaz egy negyed pénzt.
43 Magához szólította tanítványait és így szólt hozzájuk: "Bizony azt mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindazoknál többet vetett, akik a perselybe dobtak.
44 Mert mindenki a feleslegéből vetett, de ez a maga szűkösségéből mindenét bedobta, amije volt, még a betevő falatját is."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
719. Elküldve: 2008-11-25 14:27:39 [2223.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

12. RÉSZ

13 A farizeusok és Heródes-pártiak közül hozzáküldtek egyeseket, hogy valamelyik szaván megfogják őt.
14 Elmentek és így szóltak hozzá: "Tanító, tudjuk, hogy igaz vagy és nem törődsz senkivel sem, mert nem nézed az emberek személyét, hanem az Isten útját a valóság alapján tanítod! Szabad-e a császárnak adót fizetni? Megfizessük-e, vagy ne fizessük?"
15 Ő azonban átlátta képmutatásukat és így felelt nekik: "Miért kísértetek? Hozzatok ide nekem egy dénárt, hadd lássam!"
16 Hoztak, mire megkérdezte tőlük: "Kinek a képe és felirata ez?" "A császáré" - felelték neki.
17 Mire Jézus így szólt hozzájuk: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené." Elcsodálkoztak rajta.
18 Aztán szadduceusok jöttek hozzá, kik azt beszélik, hogy nincs feltámadás. Ők is kérdést intéztek hozzá.
19 "Tanító! - szóltak - Mózes azt írta nekünk, hogyha valakinek úgy hal meg a testvére, hogy feleséget hagy hátra, de nem hagy gyermeket, vegye el a testvére az asszonyt és támasszon magot a testvérnek.
20 Hét testvér volt és az első feleséget vett, de meghalt és nem hagyott magot.
21 Elvette a nőt a második és meghalt úgy, hogy nem hagyott magot. A harmadik hasonlóképpen.
22 Úgy tett mind a hét és nem hagytak magot. Mindegyik közül utolsónak az asszony is meghalt.
23 A feltámadáskor, mikor majd felkelnek a sírból, közülük kié lesz az asszony? Hiszen heten bírták feleségül."
24 Jézus ezt felelte nekik: "Nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?
25 Mikor ugyanis a halottak közül feltámadnak, sem feleséget nem vesznek, sem nőül nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint a mennyekben az angyalok.
26 A halottakat illetően pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes könyvében, hogy a csipkebokornál mit szólt az Isten: Én vagyok Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene?
27 Nem halottak Istene az Isten, hanem élőké! Nagyon eltévedtetek!"
28 Az egyik írástudó, miután hallotta vitájukat, hozzáment és látva, hogy helyesen felelt meg nekik, megkérdezte tőle: "Mindegyik közül melyik parancsolat az első?"
29 "Az első ez: - felelte Jézus -Halljad Izráel, az Úr a mi Istenünk egy Úr!
30 Szeresd hát az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, egész gondolkodásodból és minden egész erődből!
31 A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Más ezeknél nagyobb parancsolat nincsen!"
32 "Helyesen van Tanító - válaszolt neki az írástudó -, a valóságnak megfelelően mondtad, hogy egy az Isten és nincs több rajta kívül.
33 Továbbá, hogy egész szívből, teljes belátásból és egész erődből szeretni Őt és szeretni felebarátunkat, mint magunkat: több minden egészen égő és véres áldozatnál."
34 Jézus mikor észrevette, hogy értelmesen felelt, így szólt hozzá: "Nem messze vagy az Isten Királyságától." Többé azután senki sem merte őt megkérdezni.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
718. Elküldve: 2008-11-24 13:19:22 [2224.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

12. RÉSZ

1 Majd példázatokban kezdett szólni: "Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, sajtót vésett le benne, tornyot is épített, majd kiadta szőlőműveseknek. Aztán külföldre utazott.
2 A maga idejében egy rabszolgát küldött a szőlőművesekhez, hogy kapjon a szőlőművesektől a szőlő terméséből.
3 Ám azok megfogták, megverték, és üresen bocsátották el.
4 Ekkor újra elküldött hozzájuk egy másik rabszolgát, azt is megsebesítették a fején és meggyalázták.
5 Mást küldött, megölték, sok mást is, azokat részben megverték, részben megölték.
6 De volt még valakije: egy szeretett fia. Utolsónak azt küldte hozzájuk. Úgy gondolta: talán csak megszégyenülnek a fiammal szemben.
7 De azok a földművesek így beszéltek egymás között: Ez az örökös! Jertek öljük meg és mienk lesz az örökrésze!
8 Ekkor megfogták, megölték és kivetették a szőlőből!
9 Vajon mit fog a szőlő ura tenni? Megjön, elpusztítja a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja oda.
10 Hát nem olvastátok ezt az írást: Az a kő, melyet az építők a próbán elvetettek, lett a szegletkő?
11 Az Úrtól indult ez ki. Szemünk előtt mégis csodálatos!"
12 Ezután igyekeztek elfogni őt, de féltek a tömegtől. Észrevették ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Azzal otthagyták Jézust és elmentek.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 9233
717. Elküldve: 2008-11-22 18:08:49 [2225.]

AZ ÖRÖMHÍR MÁRK SZERINT

11. RÉSZ

15 Jeruzsálembe érkeztek. Bementek a szenthelyre s Jézus hozzáfogott, hogy kiűzze a szenthelyről azokat, akik ott árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit felforgatta
16 és nem engedte, hogy bárki is bármilyen eszközt átvigyen a szenthelyen.
17 Majd tanította őket."Nincs-e megírva, hogy az én házamat az összes nemzetek imádság házának fogják nevezni? Ti azonban rablók barlangjává tettétek."
18 Meghallották azt a főpapok és írástudók és keresték, milyen módon veszíthetnék őt el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész tömeget megdöbbentette tanítása.
19 Mikor aztán este lett, kimentek a városból.
20 Mikor kora reggel arra mentek, észrevették, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt.
21 Péter, aki visszaemlékezett, megjegyezte: "Rabbi, nézd csak, a fügefa, melyet megátkoztál, kiszáradt."
22 Jézus erre így szólt hozzájuk: "Legyen hitetek Istenben!
23 Bizony azt mondom nektek, hogyha valaki azt mondaná ennek a hegynek: Emelkedj fel és hullj a tengerbe, ha nem kételkedne szívében, hanem hinné, hogy amit mond, megtörténik, akkor meg is lenne neki.
24 Ezért azt mondom nektek: Akármiért imádkoztok is, higgyétek, hogy már megkaptátok, amit kértek és meg lesz nektek!
25 De ha valamikor imádkozva álltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valamit tartogattok, hogy a ti mennyben lakó Atyátok is megbocsássa a ti botlásaitokat.
26 Ha pedig ti nem bocsáttok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket."
27 Ismét Jeruzsálembe mentek. Mikor a szenthelyen járt, hozzámentek a főpapok, írástudók és vének
28 és megkérdezték tőle: "Milyen felhatalmazással teszed ezeket? Ki adta neked a felhatalmazást, hogy ezeket tehesd?"
29 Jézus ezt felelte nekik: "Kérdezek tőletek egy dolgot, feleljetek nekem, akkor majd én is megmondom nektek, miféle felhatalmazással cselekszem ezeket.
30 János bemerítése a mennyből való volt-e, vagy emberektől? Feleljetek nekem."
31 Ekkor magukban számítgatták a dolgot: "Ha azt mondjuk - szóltak - a mennyből való, azt fogja mondani: Miért nem hittetek akkor neki?
32 Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől," féltek a néptől, mert mind azt tartották Jánosról, hogy valóban próféta.
33 Azt felelték hát Jézusnak: "Nem tudjuk." Jézus is ezt mondta hát nekik: "Én sem mondom meg nektek, milyen felhatalmazás alapján cselekszem ezeket."

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 2939, Ima kérések)  
    / 118 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.032445907592773 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail