Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9399024/0 Témák: 18222 Tagok: 111093 Legújabb tag: jekalopah Online: (125/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
A weboldal címe: http://m3.what.hu

    / 39 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Egyenruha (üzenet: 957, M3)
 
 1091. Alvóügynök:)  |   Válasz erre2013-03-27 14:20:06 [1.] 
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

06/VU/2013.


VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS


Tárgy: A társasági ruhaellátás szabályozása


I.
Általános rendelkezések

1. Az utasítás tartalma, célja

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, munkavállalóinak feladatuk elvégzéséhez, munkakörük alapján, formaruha és munkaruha ellátást biztosít.

A ruhaellátás biztosítását a jelen utasítás előírásai szerint kell végezni. Az utasítás rendelkezik a formaruha és a munkaruha juttatásáról, a kihordási időkről, az ellátás folyamatáról és bizonylatolásáról.

Az utasítás célja a körülmények, szervezetek és a munkakörök változását lekövető, takarékos költséggazdálkodást figyelembevevő juttatás biztosítása, a szolgáltatást igénybevevők felé az arculati funkciók közvetítésével, a ruhaellátás teljes folyamatának egységes kezelése a Társaság ügyrendi feladatmegosztását figyelembe véve.

2. Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed a Társaság minden forma-, és munkaruhára jogosult munkavállalójára, illetve a jelen utasításban szabályozott feladatokat végzőkre.

A formaruha juttatásra jogosult munkavállaló köteles szabályos formaruhában munkába állni. A tiszta, de gyűrött, szakadt formaruha nem minősül szabályosnak! A szabályos formaruha viselése az arra kötelezett munkavállaló számára a szolgálatra képes állapot egyik feltétele, amelyhez az évszaknak megfelelő zárt, fekete lábbeli viselése elvárás.


II.
A formaruha és munkaruha ellátás folyamata

1. Egységes ellátási folyamat leírás

A formaruházatba tartozó termékeket a Beszerzési Szabályzatnak megfelelően lefolytatott eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján kell biztosítani a munkavállalók részére.
• A ruhaellátási feladatot ellátó humán szervezetnek a létszám, a kihordási idők figyelembevételével összesített ruházati tervet kell készíteni, az igénybevevő szervezet (Igazgatóság/Ágazat) szerződéskötés kezdeményezésére a beszerzést végző szervezetnek közbeszerzési eljárást kell indítania.
• A ruhaellátási feladat adminisztrációját ellátó szervezet, az ellátást biztosító adatokat (név, személyi törzsszám, munkakör, méret, a formaruha járandóság fajta és annak darabszáma) az SAP HR modul felületén tartja nyilván és folyamatosan aktualizálja.
• A nyilvántartás alapján a SAP HR moduljából indítva a ruhaellátást végző humán szakterületnek kell a BMIG-et (beszerzési igényt) készíteni annak érdekében, hogy a beszerzést végző szervezet az engedélyezett BMIG alapján elkészíthesse a szükséges rendelést (BMR-t), illetve a külső partner biztosítani tudja a munkavállalók részére a megfelelő méretű és mennyiségű ellátmányt. A BMIG elkészítésének a határideje: téli kiszolgáláshoz (IV. és I. negyedév) augusztus 20. napja, nyári kiszolgáláshoz (II. és III. negyedév) február 20. napja.
• A létrehozott BMIG-et a területi ruhaellátási feladatot ellátó szervezet vezetője engedélyezi az SAP MM moduljában.
• A BMIG alapján a beszerzési megrendeléseket (BMR) a beszerzést végző szervezet készíti el.
• A ruhaellátási feladat adminisztrációját ellátó szervezet gondoskodik a beszerzett mennyiség jogosult munkavállalók részére történő kiadásának megszervezéséről, az utalványok kiadásáról. Formaruhák esetében a minőségi kifogások, reklamációk kezeléséről, kapcsolattartásról az igénylő szakterülettel. A vételezés után a munkavállalói példány összegyűjtéséről és a vételezés adatainak rögzítéséről.
• Az időszakonként lebonyolított kiszolgálás teljesüléséről a ruhaellátási feladat adminisztrációját ellátó szervezet kijelölt felelőse összesítő értékelést készít az időszak végén (igény, kiadott szolgálati jegy, összes kiszolgálás, sikertelen kiszolgálás, felvette, nem vette fel bontásban), melyet megküld a beszerzést végző szervezet felé – a szerződésben rögzített – esetleges kötbér érvényesítés érdekében.

Nyilvántartások

A formaruhára jogosító munkaköröket az utasítás 1. sz. melléklete, a juttatási jegyzéket a 2. sz. melléklete, a munkaruhára jogosító munkaköröket és a juttatási jegyzéket a 3. sz. melléklete tartalmazza.

A ruhaellátással kapcsolatos feladatokat az SAP HR és MM felületén kell végezni.

A nyilvántartó program a rögzített munkavállalói törzsadatok alapján lehetővé teszi a ruházati juttatások utasításhoz igazodó tervezését, nyilvántartását, kiadását (szolgálati jegy kiállítás), a sikertelen kiszolgálások követését.

Sikertelen kiszolgálásnak minősül, ha a szállító saját hibájából egyáltalán nem szolgálja ki megfelelő méretben a megrendelt formaruházati terméket.

Az utalványok (formaruha és munkaruha) 7 naptári napig érvényesek. Formaruha telephelyi (mobil) kiszolgálás esetén az utalványt a munkavállaló 4 példányban kapja. Formaruha üzleti kiszolgálás, munkaruha kiszolgálás esetén a munkavállaló 3 példányban kap utalványt.

A munkavállaló köteles a felhasznált, illetve fel nem használt utalványt, a vételezést követő 5 munkanapon belül visszajuttatni a humánügyi előadó részére a nyilvántartás pontos vezetése céljából. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.
Hatásköri és felelősségi előírások

A formaruha viselésével kapcsolatos jelen utasításban, ill. a „Forgalmi Utasításban” rögzített szabályok betartását a szolgálati helyek vezetői ellenőrzik. A formaruha hordására kötelezett munkavállalók munkáltatói jogkörgyakorlójának gondoskodnia kell arról, hogy az utasításban meghatározott kihordási idő elteltével a munkavállalók a formaruhát át is vegyék. A munkavállalók a kihordási idő leteltével, felelősséggel tartoznak az átvételért (és hordásért) is.

A munkavállaló az általa vételezett formaruhával szembeni minőségi kifogását (reklamációt) az érintett ruhafajta bemutatásával a vételezéstől számított hat hónapon belül jelentheti be az illetékes telephelyi humánügyi előadónak. A humánügyi előadó a szállítóval (vállalkozóval) egyeztet a csere időpontjáról, ezt követően új szolgálati jegyet állít ki, megjelölve a garanciális cserére nyitva álló 15 napos határidő lejártának napját, amely az új szolgálati jegy munkavállalónak történő kiadásától indul.

Amennyiben a munkavállaló a megjelölt határidőn belül a szállító (vállalkozó) telephelyén a szállító hibájából nem tudja felvenni a csereként járó formaruháját, akkor a szállítóval szemben, a szállítási (vállalkozási) szerződésben foglalt késedelmi kötbérre meghatározott következményeket kell alkalmazni. A megjelölt határidőn túli késedelmes teljesítést a formaruha cserét végző humán ügyintéző köteles jelezni a beszerzési terület felé a kötbér érvényesítése érdekében.

A garanciális csere jogosságát, a ruhaellátást biztosító szállító (vállalkozó) bírálja el. Vitás esetekben az érintett igazgatóság vezetője és az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló közösen intézkedik a jogosnak vélt reklamáció érvényesítésére úgy, hogy az érintett igazgatóság vezetője független minőségvizsgáló szervvel vizsgálatot végeztet. Amennyiben a panasz megalapozatlan volt, a vizsgálat költségét a panaszt tevő munkavállaló munkavégzési helye szerinti igazgatóság, ellenkező esetben a szállító (vállalkozó) viseli.

Garanciális csere esetén a cserélt termék kihordási idejének kezdete minden esetben a csere időpontja. A cserélt termékre vonatkozó garancia a csere első napjától érvényes.

A munkavállaló a járandóság vételezésénél köteles az utasításban meghatározott ruházatot vételezni.

A korábbi méreteiben történő változást köteles személyesen a ruházati ügyintézőnek bejelenteni, a téli/nyári időszak megkezdése előtt legalább 60 nappal. A vételezést követő 5 munkanapon belül a felhasznált, illetve fel nem használt utalványt köteles visszajuttatni a humánügyi előadó részére a nyilvántartás pontos vezetése céljából. Amennyiben a leadás nem történik meg, a kihordási idő – a szolgálati jegyen kiírt minden egyes ruhadarab esetében, 5 naponként 3 hónappal meghosszabbodik.

2. A jogosultság kezdete

Az igényjogosultság a munkakörbe kerüléssel kezdődik.

A munkakör betöltéséhez szükséges vizsgához kötött munkakörökben a formaruha csak az önálló munkavégzéshez előírt eredményes hatósági, illetve forgalmi vizsga letétele után adható.

A jogosultság kezdetekor a kihordási idő kezdete a ruhajárandóság felvételének napja (kivétel a garanciális csere esete). A továbbiakban a kihordási idő számítása folyamatos, amennyiben a munkavállaló rendszeresen, a kihordási idő lejártakor jelentkezik járandóságáért.

A vizsgához kötött munkakörök nyilvántartását a telephelyi humánügyi előadóknak kell végezni a munkáltató írásbeli tájékoztatása alapján.

Az igényjogosultság a munkaviszony megszűnésével, valamint a formaruhára, vagy munkaruhára nem jogosító munkakörbe helyezéssel szűnik meg.

Amennyiben az aktuális nyári/téli időszak alatt a munkavállaló a szolgálati jegyért nem megy el, vagy azt felhasználatlanul visszahozta, vagy a kiadott szolgálati jegyen felsorolt méretének megfelelő ruhadarabot nem veszi át, abban az esetben csak a következő kihordási idő kezdetén (a kategóriában meghatározott kihordási idő ismételt letelte után) jogosult az újabb termékre.

A munkavállaló az utasításban rögzített járandóságon felül, új formaruhával csak akkor látható el, ha a szolgálati helyen lefolytatott vizsgálat megállapítása szerint a ruha munkabaleset miatt, vagy pedig más olyan okból vált használhatatlanná, amelynek bekövetkezése a munkavállalónak nem felróható.

Ha a formaruha a munkavállaló hibájából vált használhatatlanná, új formaruha csak térítés ellenében adható.

A vizsgálatról az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak jegyzőkönyvet kell készíteni a munkavállaló részvételével, amelyet 1 pld-ban a telephelyi humánügyi előadónak kell megküldeni, megjelölve a használhatatlanná vált formaruha cseréjére nyitva álló 30 napos határidő lejártának napját. A határidő a jegyzőkönyv elküldését követő napon kezdődik.

Rendkívül indokolt esetben, jelentős (legalább 2 számú) méretváltozás esetén és csak a hosszú (1 éven túli) kihordási idővel rendelkező ruházat körében, kizárólag a munkáltató írásos engedélye alapján lehet a munkavállalót a kihordási idő lejárta előtt új formaruhával ellátni.
A járandóságon felül cserélt ruha kihordási idejének kezdete a csereruha kiadásának időpontja.

3. Kihordási idő számítása:

A főállásban foglalkoztatott (teljes-, részmunkaidős és nyugdíjas) munkavállaló az utasítás 2. számú mellékletében meghatározott ruhaféleségeket az ott meghatározott kihordási időre kapja.
A passzív állományban eltöltött idő meghosszabbítja a formaruha kihordási idejét.
További munkaviszonyban/munkakörben (pl. forgalmi besegítő) történő foglalkoztatás esetén a formaruha kihordási idejét a ledolgozott óraszám arányában kell figyelembe venni, melynek számítási menete a következő:
A további munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval megegyező főállású munkakörre meghatározott kihordási időt át kell számolni órára (elvárt óra). Elvárt óra = az egyes ruhaféleségek kihordási idő évben x a tárgyév kötelező óraszáma (éves 2088 óra, de évente változó lehet). Az így foglalkoztatott munkavállaló akkor jogosult ismételt formaruha juttatásra, ha az előzőek alapján kiszámított elvárt óraszámot a ledolgozott óráinak a száma elérte.

Új belépő a formaruha juttatásra jogosultságot a próbaidő lejártával szerzi meg.
Új belépő esetén kivételt képeznek a munkáltatói jogkörgyakorlók által meghatározott formaruhára jogosító munkakörök, ahol a belépést követően azonnal kiadható a járandóság (pl. járművezető, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges vizsgához kötött munkakörökben az önálló munkavégzéshez előírt eredményes hatósági, illetve forgalmi vizsga letétele után adható).
Az új belépő a próbaidő utolsó napjától számított 5 munkanapon belül köteles megjelenni méretvételezés céljából, az illetékes humánügyi előadó által kiállított szolgálati jeggyel a szállító (vállalkozó) szerződésben rögzített telephelyén.

Az új belépő a próbaidő alatt is köteles kulturált öltözékben megjelenni.

4. Jogosultság megszűnése

Ha a munkavállaló a ruhaellátásra jogosító munkakörből a formaruha, illetve a munkaruha juttatási jegyzékben nem szereplő munkakörbe kerül (áthelyezés), a birtokában lévő ruhát térítésmentesen megtarthatja, de további pótlásra nem jogosult.

Munkaviszony munkáltatói azonnali hatályú felmondással, a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével összefüggő felmondással, vagy a munkavállaló által kezdeményezett közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint munkavállalói felmondás esetén a felvett és még érvényes kihordási idejű formaruhák hátralévő kihordási idejére eső értékét a munkáltató a munkavállalóval megtérítteti.

A határozott idejű munkaviszony határozott idő eltelte következtében való megszűnésekor, amennyiben a munkavállalónak felróható okból nem történik hosszabbítás, illetve a munkavállaló nem járul hozzá a hosszabbításhoz, a még érvényes kihordási idejű formaruhák hátralévő kihordási idejére eső értékét a munkáltató megtérítteti a munkavállalóval.

Ha a felek az Mt. 79. § (1) a) és b) pont alapján szüntetik meg a munkaviszonyt (munkaviszony megszüntetése bármely fél részéről azonnali hatályú felmondással – indoklás nélkül – a próbaidő alatt, vagy a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással szünteti meg), akkor a felvett és még érvényes kihordási idejű formaruhák hátralévő kihordási időre eső értékét a munkáltató megtérítteti a munkavállalóval.

Munkaviszony megszűnése esetén, a be nem váltott formaruha szolgálati jegyet vissza kell adni a ruhaellátási ügyintézőnek, érvénytelenítésre. Amennyiben a munkavállaló a formaruha szolgálati jegyet felhasználta, vagy a 7 napos lejárati időn belül nem tud elszámolni vele, a formaruha szolgálati jegyen szereplő járandóság értékét időarányosan a munkáltató megtérítteti a munkavállalóval.

A nyugdíjba vonuló munkavállalók és az elhunyt munkavállaló hozzátartozói a birtokukban lévő forma- és munkaruhát térítésmentesen megtarthatják. Ebben az esetben a kiadott járandóságot selejtezni kell a nyilvántartásból történő kivezetés érdekében.
A megtérítendő összeget a munkaviszony megszűnésekor érvényes nettó beszerzési ár + ÁFA alapján kell megállapítani.

A térítési kötelezettség megállapításakor a munkáltató – a munkavállaló írásbeli méltányossági kérelme alapján – a munkavállaló méltányolható körülményeit figyelembe veheti akár úgy, hogy a felvett és még érvényes kihordási idejű formaruhák hátralévő kihordási idejére eső értékének csupán egy részét térítteti meg a munkavállalóval, akár úgy, hogy a tartozás részletekben történő megfizetését engedélyezi a munkavállaló számára.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállaló fenti írásbeli kérelme alapján meghozott, a munkavállaló által felvett és még érvényes kihordási idejű formaruhák hátralévő kihordási idejére eső értékének csupán egy részének megtérítéséről határozó, vagy részletfizetést engedélyező írásbeli döntését a tartozás behajtására irányuló felszólítás elkészítőjéhez (humánügyi előadóhoz) juttatja el, aki a leszereléssel egy időben intézkedik a tartozás behajtásáról, amely a társaságon belüli leszerelési bizonylatok részét képezi.

Minden esetben, amikor a munkavállaló jogosultsága megszűnik (más munkakörbe áthelyezés, munkaviszony megszűnés esetén), a le nem járt kihordási idejű járandóságot a HR ruhaprogramban ki kell vezetni. A kivezetés napja a jogosultság megszűnésének a napja.

5. A formaruha ellátás kiszolgálási folyamata

A formaruha ellátás kiszolgálása az érvényes szerződés alapján a társaság meghatározott telephelyein és a szállító szerződésben rögzített üzletében történik.

A telephelyi kiszolgálás, a ruhaellátás biztosítása a szállítóval (vállalkozóval) és a telephelyi humánügyi előadókkal egyeztetett időpontokban éves ütemterv alapján történik. Az éves ütemtervet a ruhaellátási feladat adminisztrációját ellátó szervezet készíti el. Az éves, egyeztetett ütemtervet valamennyi ruhaellátást végző humán ügyintéző, érintett munkáltatói jogkört gyakorló, és a szállító (vállalkozó) részészére írásban (faxon, e-mailen) meg kell küldeni, valamint az érintett munkavállalókat a helyben szokásos módon értesíteni kell.

A kiszolgálást a szállító (vállalkozó) telephelyén és a társaság kijelölt telephelyein a szállító (vállalkozó) végzi.

A formaruha juttatásra jogosult munkavállalók téli illetve nyári kivitelben kapják juttatásukat, a 2. sz. mellékletben meghatározott kihordási időkre.
A téli időszak október 1. napjától március 31. napjáig, a nyári időszak április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart.

A szállító köteles az újonnan belépő munkavállalóknak, a formaruha szolgálati jegyen előírt, évszaknak megfelelő ruházatot kiadni. A következő (téli, nyári) időszak elérésekor a ruházatot az évszaknak megfelelően ki kell egészíteni.

A munkavállalók kizárólag saját részre, saját méretre vételezhetnek ruhát! A formaruhán a jellegét megváltoztató átalakítást a munkavállaló nem végezhet. Amennyiben ez bebizonyosodik a munkavállalót kártérítési felelősség terheli.

A formaruha szolgálati jegy 4 példányos („A” „B” „C” „D”), szigorú számadású bizonylat.
„A” – „B” – a Szállító példánya
„C” – a ruhaellátási ügyintéző példánya
„D” – a munkavállaló példánya (az esetleges garanciális csere érvényesítéséhez)

Érvényessége: 7 naptári nap.

Méretes formaruhákkal kapcsolatos eljárás:

Amennyiben a munkavállaló méretére a szerződésben meghatározott méretállású ruhaféleségek nem felelnek meg, akkor méretes ruhát készít számára a szállító. Ennek tényét a szállító a szolgálati jegyre rájegyzi. A humánadminisztrációs ügyintéző ennek megfelelően rögzíti a szolgálati jegy adatait a SAP HR rendszerben.

Méretes termékek méretvétele az erre kijelölt üzletben történik. Mobil kiszolgálás esetén azoknak a munkavállalóknak, akik méretes termékre jogosultak, ebbe a kijelölt üzletbe méretvételezésre el kell menniük. Szolgálati jegy leadásakor erről a humánadminisztrációs ügyintéző írásban, kimutathatóan tájékoztatja a munkavállalót (4. sz. melléklet).

Méretvételezést követően a szállító értesíti a munkavállalót és a humánadminisztrációs ügyintézőt, hogy mikor kell a méretes ruha próbájára menni. A közölt időpontról a humánadminisztrációs ügyintéző írásban, kimutathatóan tájékoztatja a munkavállalót (4. sz. melléklet).

A ruha elkészültéről és a ruha átvételének az időpontjáról a szállító értesíti a munkavállalót és a humánadminisztrációs ügyintézőt. Erről is a humánadminisztrációs ügyintéző írásban, kimutathatóan tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlón keresztül a munkavállalót (4. sz. melléklet). Az elkészült ruhát a munkavállalónak az értesítésben megjelölt helyen kell átvennie.

Amennyiben két értesítést követő 15 napon belül a munkavállaló saját hibájából nem megy el méretvételre, úgy az érintett terméket „nem vette fel” státuszra kell minősíteni, és a következő kihordás idő leteltéig új formaruhát nem kaphat.

Amennyiben két értesítést követő 15 napon belül saját hibájából nem megy el próbára, vagy a készterméket átvenni, akkor annak a terméknek az ellenértékét köteles megtéríteni.

Amennyiben a szállító a vállalkozási szerződésben rögzített határidőn belül a méretes terméket saját hibájából nem biztosítja, az sikertelen kiszolgálásnak minősül és vele szemben a szerződésben rögzített kötbért kell alkalmazni. A megjelölt határidőn túli késedelmes teljesítést a formaruha cserét végző humán ügyintéző köteles jelezni a beszerzési terület felé a kötbér érvényesítése érdekében.

6. Munkaruha ellátás

Társaságunk a munkaruha juttatási jegyzékben (3. sz. melléklet) felsorolt munkakörben dolgozó munkavállalókat, valamint a felsorolt munkakörrel azonos munkakörben foglalkoztatott saját képzésű szakmunkástanulókat munkaruha juttatásban részesíti. Egyéb, a Munkavédelmi Szabályzatban felsorolt munkakörökben a munkáltatónak védőruhát kell biztosítani.

A munkaruhára jogosultat próbaidő alatt nem illeti meg munkaruha, részére erre az időre indokolt esetben védőruhát kell adni, melyet a próbaidő letelte után a munkavállaló köteles a védőruha felelősnek leadni. Munkaruha csak a próbaidő letelte után adható a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint.

Nyilvántartása, igénylése, megrendelése a formaruha ellátásnál leírt módon, a nyilvántartott törzsadatok alapján az SAP HR és az SAP MM modulban valósul meg.

A munkaruha vételezése a humánügyi előadó által kiadott szolgálati jegy alapján a társaság kijelölt raktáraiból történik.


III.
Rendelkező rész

1. Szerződéskötés kezdeményezése, közbeszerzési eljárás lefolytatása

Határidő: a megszűnő szerződés hatályának és az új szerződést megelőző eljárás időigényének a figyelembevételével, a Beszerzési Szabályzat szerint
Felelős: igénybevevő szakterület, beszerzést végző szervezet

2. Forma-, munkaruha ellátási terv készítése, beszerzés indításához adatszolgáltatás, igényfeladás, kiszolgálással kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása, nyilvántartás

Határidő: folyamatos
Felelős: ruhaellátást végző humán szakterület

3. Forma-, munkaruha megrendelés, beszerzés

Határidő: folyamatos
Felelős: beszerzést végző szervezet

4. Munkaruha raktározása, kiadása

Határidő: folyamatos
Felelős: raktárgazdálkodást végző szervezet

5. Formaruha viselésével kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése, vizsgálat lefolytatása a jogosult önhibáján kívül használhatatlanná vált formaruha cseréjének megállapítására jegyzőkönyvezés, közreműködés a csere végrehajtásában, minőségvizsgálati eredmény bekérése

Határidő: folyamatos
Felelős: munkáltató jogkört gyakorló

Jelen utasítás a Társaság intranet oldalán való közzététel napján lép hatályba. Az utasítás megjelenéssel egyidejűleg a 2009. évi Ruhaellátási Szabályzat, valamint a 34/VU/2010. vezérigazgatói utasítás hatályát veszti.

Az utasítással kapcsolatban felvilágosítást ad – kezdeményező szakterületként – a Humánadminisztrációs Főosztály Munkaügyi Adminisztrációs Osztály osztályvezetője a 12002-es telefonszámon.

Budapest, 2013. február 7. napja
Bolla Tibor s.k.
vezérigazgató

 1090. dulifuli  |   Válasz erre2010-03-12 00:09:54 [2.] 
Rendben, oda is való.
[előzmény: (1089) Kingweb, 2010-03-11 17:30:54]
 1089. Kingweb  |   Válasz erre2010-03-11 17:30:54 [3.] 
http://www.origo.hu/itthon/20100311-egy-raklapnyi-bkvs-inget-talaltak-egy-kistarcsai-szemettelepen.html

[válaszok erre: #1090]
 1088. mzperx3000  |   Válasz erre2010-01-19 08:13:51 [4.] 
Bevizsgálni laborban a mintákat szokták, még a tendereztetésnél. Sajnos van olyan, amikor köszönőiszonyban sincs a minta és a mennyiségben gyártott termék.
Ja, és sajna mostanság az a mondás terjedt el, hogy "vanazapénz...". A bevizsgáló laborok is pénzért dolgoznak...
Nagyapáink korában még az alap az volt, hogy "nincsazapénz..."
[előzmény: (1085) Kingweb, 2010-01-18 08:47:06]
 1087. dulifuli  |   Válasz erre2010-01-18 10:54:03 [5.] 
"Ja, hogy vannak kényeskedők, akiknek irritálja a bőrét?"

Nekem speciel nem a bőrömet irritálja.
Az a nem világos, hogy - emlékszünk - páran itt is vetítették a maga idejében, hogy hű de nagyon fasza lesz ám ez, jó anyagok, kényelmes, a nyári nadrág meg oly klasszis, hogy nem is köll az a fránya bermuda.
Ehhez képest ugyanolyan fos szar hányadék cuccok, némely paraméterben még szarabbak is, ez az egész semmi másra nem volt jó, mint potya melóhoz juttatni a Nagyvalagú Varrónőt, meg persze a pénzeket juttatni ide-oda a biznisz kapcsán.

Hogy maga az anyag mennyire irritáló, az egy dolog, ez az egész jelenség az, de nagyon, és igencsak jellemző erre a jó kis Cégre.
[előzmény: (1085) Kingweb, 2010-01-18 08:47:06]
 1086. dulifuli  |   Válasz erre2010-01-18 10:47:43 [6.] 
Már a cuclizmusban is lehetett rendes ruhát kapni, de nem a Corvinban, hanem az Ecseri Piacon.
[előzmény: (1084) mzperx3000, 2010-01-18 07:32:13]
 1085. Kingweb  |   Válasz erre2010-01-18 08:47:06 [7.] 
Pedig sajna be lett vizsgálva valami laborban, teljesíti a százalékot műszálra meg egyébre (hogy egyáltalán miért lehet benne műszál, az jó kérdés).

Ja, hogy vannak kényeskedők, akiknek irritálja a bőrét?

Nem kötelező itt dolgozni, ahogy klasszikusok szokták volt mondani.
[válaszok erre: #1087 #1088] [előzmény: (1083) dulifuli, 2009-12-15 00:27:11]
 1084. mzperx3000  |   Válasz erre2010-01-18 07:32:13 [8.] 
Nna, most rendes ruhát is lehetett volna kapni...
[válaszok erre: #1086] [előzmény: (1083) dulifuli, 2009-12-15 00:27:11]
 1083. dulifuli  |   Válasz erre2009-12-15 00:27:11 [9.] 
Na, ma volt a napja, hogy kipróbáltam a téli nadrágot.
A nyáriról ugyebár annyit tudok elmondani, hogy tapintásra nincs vele baj, csak kábé háromszor vastagabb a kelleténél.
A téli ellenben már tapintásra sem kóser, gyakorlatilag egy szúrós, műszálas szar. Hát ezért aztán felesleges volt, lecserélni a régi szarokat a semmivel sem jobb új szarokra, és csinálni a nagy felhajtást körülötte, hogy hűdejólesszám.
Az utóbbi történések fényében már nagyjából tutira veszem, hogy ez a formaruhabiznisz is leginkább a lopásról szólt, már a kezdetektől. Úgy tudom elképzelni, hogy páran összedugták a fejüket, és kitalálták az okosságot, hogy le kéne cserélni a rucikat, van hozzá ideológia is (jobb lesz ettől a dógozónak, hát persze...), kell neki némi marketing ("Makány Márta for BKV" milyen eredeti kollekciómárka, hű meg juj), parasztvakítás a köbön - szóval ezt le kell vajazni, és nagyot lehet szakítani belőle.
Látjuk, megtörtént.
A dolgozó pedig megkapta a szart, szokás szerint.

Nagyon üresek azok a lámpavasak.
[válaszok erre: #1084 #1085]
 1082. dulifuli  |   Válasz erre2009-11-25 22:56:03 [10.] 
Szerintem nem, legalábbis én nem hallottam róla. Magam is adtam be amúgy csereigénylést.
Amit még régebbről tudok az annyi, hogy a gyártó elkezdett mismásolni, hogy ráér az tavaszal is, az érdekképviseletek meg beintettek, hogy szó sem lehet róla, de azóta meg nagy kuss van.
Majd jön médmfsz, és jól megmagyarázza.
[előzmény: (1081) JTX, 2009-11-25 15:24:15]
 1081. JTX  |   Válasz erre2009-11-25 15:24:15 [11.] 
Tényleg érdekel...
[válaszok erre: #1082] [előzmény: (1080) JTX, 2009-10-16 15:48:43]
 1080. JTX  |   Válasz erre2009-10-16 15:48:43 [12.] 
Érdeklődnék: elkezdték kiosztani tegnap a javított ruhákat?
[válaszok erre: #1081] [előzmény: (1079) retrometro, 2009-07-24 19:13:18]
 1078. speaker77  |   Válasz erre2009-07-24 15:51:41 [13.] 
Ott téved emberünk (D.), hogy ezt nemcsak elfogadnom kell, érdekem, lévén kötelező a maskara. Tehát ha tetszik ha nem, ez a viselet. A tender majd a gyártás eddigi történetét látván azon alkalmak száma, ahányszor még ruhát kellene felvenni (előtte pedig kiíratni a papírt), vagy mert nem volt még a felvenni kívánt évszakra hajazóból, vagy hordhatatlan a cucc (lásd nyári nadrág) ismeretlen. Mondjuk 8x meg ne mászkáltasson már a cég a saját szabadidőmből a gúnyáért. Esetleg húzzanak ki vele Kökire 1 hétig folyamatosan, ahol egy leváltás alatt megoldható a dolog. A nénit a centivel is ki tudták vezényelni ugye korábban. Más kérdés, hogy minek vettek méretet, ha nem személyre szabott ruha készül.
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2009-07-24 16:19:35]
[válaszok erre: #1079] [előzmény: (1077) dulifuli, 2009-07-24 14:35:01]
 1077. dulifuli  |   Válasz erre2009-07-24 14:35:01 [14.] 
A napokban volt egy tárgyalás, arról készült emlékeztető, annak egyik pontját beollóznám, íme:


"7. Az elismert formaruha minőségi problémák plusz vételezést és utánajárást
igényelnek az utazói állománytól. Érdekképviseleti javaslat formaruha-vételezési
célprémiumról (5000Ft/egyszeri alkalom).

A gazdasági vezetés nem zárkózik el a javaslat elől.
Álláspontja ugyanakkor az, hogy egy juttatásról van szó, amelynek elfogadása
a dolgozó érdeke is. Példa a KFM-ek esete, akik a hatályos szabályozás
alapján nem kapnak formaruhát, és ezt több fórumon is sérelmezik is.
A rendelkezésre álló mozgóbér-forrás ugyanakkor korlátozott (lásd 20 Ft/óra
béremelés tárgyköre)."


Namost ebből a lényeg az, hogy már megint ez az alja, gagyi, óhéber duma, hogy az én érdekem. Érdeke ám anyádnak, annak a hernyótalpasnak, mondanák erre a sarki kocsmában, persze én ilyet nem, mert én rém kultúrált vagyok. Persze azért még gondolhatom.
Ha csak azért köll nekem a maskara, hogy NEKEM jóóóóó legyen, akkor tessék, odaadom akármelyik KFM-nek (persze Totya mester előnyben ), bárkinek, aki óhajtja, aludjon benne, ha jól esik. Viszont cserébe én meg hordom ami nekem tetszik, és be lehet kussolni.
Szóval ha a fenti érvelésben lenne valami, akkor ez így működhetne, de hát persze hogy nem működne, hiszen aki imígyen érvel, az nettó parasztvakításban utazik, amiért is szerintem dögöljön meg lassan, és meglehetős kellemetlen módon.

De legalábbis fejezze be az ilyen baromságok folytatólagosan elkövetett pofázását.


(Hama - hama tessék olvasni, mert szerintem hamarost meg lesz ez moderálva. )
[válaszok erre: #1078]
 1075. perry  |   Válasz erre2009-07-19 19:04:35 [15.] 
Helló,
igen, én is ezt gondolom Xavér írásáról

Az idézetnek pedig utánanéztem, s a lényegét tekintve pontosan írtad!
(Cullen Hightower a szerző)

Üdv!
[válaszok erre: #1076] [előzmény: (1074) retrometro, 2009-07-19 17:47:47]
 1073. Alvóügynök:)  |   Válasz erre2009-07-19 14:47:33 [16.] 
Komám!

Ha idézel,akkor légyszíves ne ragadjál ki szavakat,hanem minimum egy egész mondatot idézzél,így :

"Ezek után jeleztem a Titkár Úrnak,és a Gy.-kának ,hogy kiszállok a dologból.egyedűl csak az Ő személyes kérésüket teljesítem,nem állok ki többé a kollektíváért! "

Így korrektebb,mert az előzmény is és a miért is benne van,amúgy nem vagyok köteles magyarázkodni feléd. Az én munkaköri leírásomban a metró vezetése és a hozzákapcsolódó teendők vannak leírva,a kollektíváért való kiállás nincs benne. Nem vagyok se fizetett,se társadalmi munkás érdekvédő sem,ezálltal felelősségem sincs,csak a saját munkámért és saját magamért
Megkérlek,hogy ne szólj bele abba,hogy ezekután mit és hogyan szeretnék csinálni,ha a munkámmal bármi kifogásod van,annak állok elébe.
Ahogy észrevehetted,minimálisat írok itt,csak ha meg vagyok szólítva,most is Médmfsz-nek válaszoltam.
Én se tárgyaltam ki itt a topikon,hogy Te sztrájkoltál-e,vagy sem és hogy mekkora a felelősséged a BKV ZRT jövőjével kapcsolatban.
Ha bárminemű gondod,problémád van,fordulj az érdekképviseletedhez,ügyvivőidhez,szakszervezeti vezetőidhez, ők a szakemberek a kollektíváért való kiállásért.
Részemről lezártam ezt a kérdést,kérlek,hogy ne is válaszolj,tartsd tiszteletben a döntésemet.
[előzmény: (1072) perry, 2009-07-18 20:35:01]
 1072. perry  |   Válasz erre2009-07-18 20:35:01 [17.] 
"kiszállok a dologból.egyedűl csak az Ő személyes kérésüket teljesítem,nem állok ki többé a kollektíváért!"

És erre büszke vagy most?! Mert mintha úgy közölnéd.
De nem, büszke azért nem lehetsz erre... inkább annak a szándéka érhető itt tetten, hogyan mentsd fel magad előre, nyilvánosan, a felelősség bárminemű vállalása alól.(...)

Megteheted, ez a TE döntésed. De kérkedni azért ne kérkedj vele.

Varnus Xavér írását ajánlom olvasásra:
http://www.szabadfold.hu/cikk?17236


[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2009-07-18 20:41:57]
[válaszok erre: #1073 #1074] [előzmény: (1068) Alvóügynök:), 2009-07-16 16:28:38]
 1071. dulifuli  |   Válasz erre2009-07-16 21:06:59 [18.] 
Na persze nem mindegy, hogy külső vagy belső-e a motiváció.
2 X 2 akkor is 4, ha senki más nem csatlakozik eme állásponthoz - Orwell klasszikusát javaslom tanulmányozni eme tárgykörben.
[előzmény: (1068) Alvóügynök:), 2009-07-16 16:28:38]
 1070. médmfsz  |   Válasz erre2009-07-16 17:59:35 [19.] 
Úgy se bírod ezt így sokáig!
[előzmény: (1068) Alvóügynök:), 2009-07-16 16:28:38]
 1069. Alvóügynök:)  |   Válasz erre2009-07-16 16:30:18 [20.] 
Pedig úgy sejtem,hogy sőr-virsliben és a kártyában verhetetlenek vagytok.
[előzmény: (1060) médmfsz, 2009-07-14 06:39:39]
 1068. Alvóügynök:)  |   Válasz erre2009-07-16 16:28:38 [21.] 
Szólítottál Mester?
Optimista a 20-30 százalékos jóslatod.
A minap bent voltak nagyjaink a KÖKI tartiban körülnézni, egyedűl csak én vertem a nyálam,kértem a többieket,hogy szóljanak hozzá,akár mondják azt is,hogy nem kell klíma,nem kell a nyitható második ablak. Nem szóltak hozzá a témához.
Ezek után jeleztem a Titkár Úrnak,és a Gy.-kának ,hogy kiszállok a dologból.egyedűl csak az Ő személyes kérésüket teljesítem,nem állok ki többé a kollektíváért!
Nincsenek anyagi gondjaim,meg van átlag szinten mindenem,hová verjem a nyálam?
De személyekért,továbbra is kiállok!!!
Egy egészen más Alvóügynök:) fog visszamenni dolgozni,illetve már dolgozni se akarok,lehet,hogy elkezdek betegeskedni,hisz az idő nagy úr.
[válaszok erre: #1070 #1071 #1072] [előzmény: (1062) médmfsz, 2009-07-14 18:19:02]
 1066. médmfsz  |   Válasz erre2009-07-15 19:03:56 [22.] 
Szeretlek
[válaszok erre: #1067] [előzmény: (1065) retrometro, 2009-07-15 17:23:08]
 1063. dulifuli  |   Válasz erre2009-07-15 00:14:08 [23.] 
Néha tényleg nem vagy egyszerű.
Talán tessék figyelmesen olvasni, merthogy az van oda írva, hogy még a tervezés fázisában, a kollekció összeállításakor KELLETT VOLNA észnél lenni, és erősen belevauzni, mondván, hogy nyáron biz' telivert meleg van, és egyre inkább. (Alagútban minősített eset.)
Utólag már persze hogy vazmeg van, és nem lehet minden szir-szarért sztrájkot hirdetni. (Aminek egyébként ha a támogatottságát vesszük, a legutóbbit, akkor én a helyedben tényleg nem feszegetném, most nem azért hogy piszkáljalak, de ugye kend hozta szóba... )
Tehát ez a dolog már el van cseszve rendesen, de akkor talán tanulni kellene belőle, és igen is emlegetni, mint elborzasztó példát, hogy ne legyen elfelejtve, és nem a szőnyeg alá söprögetni különös buzgalommal, ahogy én azt tapasztalni vélem.
Persze van, aki semmiből nem tanul, de remélem még nem tartunk itt.

"Az élet minden szeletére szükség van, vagy lehet a továbbéléshez, így akár PR eszközökre is!"
Vagy akár arra, hogy tessék belapátolni a bal zsebembe egy csomó zsét, csak úgy, mert hátha pont eme szakrális aktus fogja garantálni a szebb jövőt.
Esetleg csillagjósok és jövendőmondók hadát kellene jól megfizetni, hátha onnan várható a kibontakozás, miért ne.

Na ne röhögtess már, komám.
[előzmény: (1062) médmfsz, 2009-07-14 18:19:02]
 1062. médmfsz  |   Válasz erre2009-07-14 18:19:02 [24.] 
Az élet minden szeletére szükség van, vagy lehet a továbbéléshez, így akár PR eszközökre is!
Attól, hogy hangosan ordítok, mondjuk BAROM módjára, hogy rövidnadrág kell, attól még nem lesz!

Szerinted egy adott helyzetben hányan sztrájkolnának érte? Kérdezd meg Alvóügynököt is!

Amire nincs kötelezettség arra csak nyomásgyakorlással lehet eredményt produkálni. Szóval hány %?

20-30% vállalná? Szerintem már ez is optimista becslés. Tévedni persze örömömre szolgálna. De itt nem lehet a puding próbája az evés, hiszen nem szabad mások szerszámával a zöldben játszadozni!
[válaszok erre: #1063 #1068] [előzmény: (1061) dulifuli, 2009-07-14 17:21:21]
 1061. dulifuli  |   Válasz erre2009-07-14 17:21:21 [25.] 
Nézd.
A pénzhiány bejátszhat sok mindenbe, így a légkondik és egyéb komforteszközök hiányába is, ez világos. (Máshol meg persze dől kifelé a lé, meg lopják is rendesen, tehát ne csodálkozz, ha a "pénzhiány" kifejezéstől sokan idegrohamot kapnak.)
Az viszont nem pénzhiány, hogy minden egyes évben, amikor jő a hőség (micsoda meglepetés!), újra le kell futni ugyanazon köröket az öltözék könnyítéséről, hogy ne kelljen minden nap belerohadni a cuccba. Mindez pedig megelőzhető lett volna, ha a tervezés időszakában az ÖSSZES érdekképviselet nem akkora BAROM, hogy eleve megfelelő nyári viseletről elfelejt gondoskodni.
Aztán azóta is csak az ad-hoc szarkenegetés folyik, mint láthatjuk, változó sikerrel.
Nem, ez sem pénzkérdés, és még nagyon sok minden van, ami szintén nem az.
Minden tiszteletem a Tiéd abból a szempontból, hogy vitapartner vagy ezen a fórumon, sokan (még? már?) nem teszik ezt, és rólam talán elhiszed, hogy nem személyedben óhajtalak piszkálni. De nagyon sok minden van ami nem jó úgy ahogy van, és amikor Te, mint prominens érdekvédő a PR - baromságok létjogosultságát, sőt fontosságát ecseteled (volt már ilyen), az bizony nagyon ki tudja bacni a biztosítékot azoknál, akik a saját bőrükön tapasztalják, hogy mennyi fontosabb dolog lenne, mint a PR - hazudozás.
És bizony továbbra is azt mondom, hogy aki felcsap érdekvédőnek, az leginkább (sőt kvázi kizárólag) a munkavállaló szemszögéből tekintsen a dolgokra, hiszen az legitimálja, nem pedig a FEOR akármennyi.
Szerintem azért sok mindenben egyet tudunk érteni, és a lelkedbe sem tapostam közben, remélhetőleg.
[válaszok erre: #1062] [előzmény: (1043) médmfsz, 2009-07-13 21:21:31]
 Egyenruha (üzenet: 957, M3)  
    / 39 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

A weboldal címe: http://m3.what.hu

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.010865211486816 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail