Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9429539/67 Témák: 18646 Tagok: 111912 Legújabb tag: ilkaesco Online: (76/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 2030 évvel ezelőtt született Jézus (üzenet: 7, Vallás, filozófia)
 
 7. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-03-15 18:05:14 [1.] 
Mária tehát három éves korától a jeruzsálemi templomban nevelkedett, Zakariás védőszárnyai alatt:

"Későbbi hagyomány, hogy Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve." (forrás

Mária kilenc évet töltött a Templomban a papok és Isten szolgálatában. 12 éves korában a papok szerint eljött az ideje annak, hogy eljegyezzék egy kiválasztott férfivel annak érdekében, hogy a Megváltó jövendőbeli anyja ne válhasson időközben érdemtelenné erre az elhivatottságára. A vőlegény kijelölését a főpap Zakariásra bízta, akinek a választása a galileai Názáretben élő idős és özvegy Józsefre esett. A főpap arra kérte meg Máriát és másik hat szüzet, hogy az "istenháza" számára készítsenek függönyt, amit több mint valószínű, hogy egy megadott időpontra kellett Máriának eljuttatnia Názáretből Jeruzsálembe. József ács volt, és mivel foglalkozása következtében hosszab időre távol tartózkodott otthonától, ezért a fiatal menyasszonyát fiaira bízta. Ez idő alatt Mária elkészült a főpaptól kapott feladattal és Jeruzsálembe utazott, hogy átadja ott a kész anyagot. Miután a Templomból távozott, azonnal rokonához, Erzsébethez (Zakariás feleségéhez) ment látogatóba.
A Jakab-féle ősevangélium az alábbi módon írja le Mária találkozását Erzsébettel:

"A köszöntést követően elment innen a rokonához, Erzsébethez, és kopogott az ajtaján. És amikor Erzsébet meghallotta, eldobta azt ami a kezében volt, és futva kinyitotta neki az ajtót; megáldotta és mondta: "Áldott vagy te a nők között, és áldott a te testednek gyömölcse. És hogy jutok én ahhoz, hogy az én Uramnak anyja látogat meg engemet? Lásd hát, megmozdult bennem a gyermek, és üdvözölt tégedet." - Azonban Mária nem értette a titkokat, melyekről neki Gábriel (*arkangyal) beszélt; és felpillantva az égre mondta: "De ki vagyok én, hogy a Föld minden nemzedéke engemet kell áldjon?" - Három hónapot töltött el Erzsébetnél, aztán visszament a házukba. Azonban napról napra teltebb lett a teste, és elrejtőzött Izrael fiai elől. Tizenöt (*a latin szöveg szerint tizenhat) éves volt, amikor ezek a titkok történtek." (saját fordítás) [22]

Erzsébet úgy köszöntötte Máriát, mint aki már a méhében viselte Izrael jövendő Megváltóját. Szilvester János (1504 - 1551 után) bibliafordítása nyújtja szerintem az alábbi mondatával a leglogikusabb magyarázatot:

"Aldot vagi te asszonioknak közötte mert aldott az te mihednek giümölcze." (Lvkacz evangelium I. rész 42)

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[előzmény: (5) Klaus Matefi, 2023-03-08 12:35:02]
 6. ErichSzczurek  |   Válasz erre2023-03-15 04:03:33 [2.] 
great danoodle
 5. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-03-08 12:35:02 [3.] 
Az Ézsiás (Izajás) nevével fémjelzett, i.e. 450 után Ezsdrás kezdeményezésére megalkotott ószövetségi (Tanakh) könyvben találunk már utalást egy olyan ember sorsáról, akit majdan véres áldozat gyanánt "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15), azaz "bűneink miatt halállal sújtották" (Ézsaiás 53,8):

"Az Úr felfedte szent karját minden nemzet szeme láttára. És meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk." (Ézsaiás 52,10)
"Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották" (Ézsaiás 53,8)
""Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. "Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért."" (Ézsaiás 53,10-12)

Tehát a bűntelenül születendő Jézus sorsa már Mária világrajövetelekor meg volt pecsételve a fenti végrehajtási operatív programnak tekinthető sorok értelmében, ami természetesen a Schemhamphorash ismeretére kellett bazírozzon.

Itt megjegyezném, hogy az i.e. 450 körül Ezsdrás által megalkotott Tóra kozmikus motivációjához köthető még az ószövetségi SUSÁN-PURIM ünnepe is, amit éppen ma (2023.03.08. - 5783 adar 15.) ünnepelnek az érintettek, majd egy holdhónap múlva pedig a PESZÁCH ünnepe következik, amely ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) Jézust a Szanhedrin követelésére páskabárány gyanánt (A korinthusiakhoz írt I. levél 5,7; Péter I. 1,19) keresztre feszíttette Júda római helytartója, Poncius Pilatus, aki bűntelennek találta Jézust (Máté 27,24; Lukács 23,4; János 19,4) és jelképesen mosta kezeit.

Ezen a napon a vallási szokások értelmében évről évre egy hibátlan páskabárányt (Mózes II. 12,1-14; Mózes III. 23,4-5; Mózes V. 16,1-7) kellett feláldozzanak Istenüknek, JHVH-nak, az Ezsdrás által történelmi tényként feltüntetett Exodusra emlékezve.


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #7] [előzmény: (4) Klaus Matefi, 2023-03-04 09:42:35]
 4. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-03-04 09:42:35 [4.] 
Az előző idézet alapján egyértelműen állítani lehet, hogy a jövendőbeli Jézus születésére már a 3 éves Mária idejében számítottak a jeruzsálemi Templom beavatottjai, egy korábbi idézet szerint pedig már Mária világrajövetelekor.

Mint ahogy már utaltam rá, mivel Mária a Schemhamphoras ("Isten 72 szelleme") egyik kozmikus forrásának égisze alatt kellett a világra jöjjön, ezért válhatott ő alkalmassá a beavatottak szemében annak a bűntelen születési adottságokkal bíró Jézusnak a világra hozatalára, aki Pál (Saul rabbi) elmondása szerint

"meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (A zsidókhoz írt levél 9,15)

ugyanis

"A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (A zsidókhoz írt levél 9,22-23)

Az eddigiek alapján nem lehet kétséges, hogy Jézusra, mint a Schemhamphoras bűntelen inkarnációjára már jóval Jézus születését megelőzően készültek az érintettek abból a célból, hogy majdan egy megfelelő másik kozmikus konstelláció égisze alatt egy véres áldozat szerepét tölthesse be.

De vajon honnan tudhatta a jeruzsálemi Templom papja, Zakariás (Keresztelő János jövendőbeli édesapja), hogy a Schemhamphoras egyik kozmikus forrásának égisze alatt megszületett Mária fog életet adni annak a gyermeknek, akinek a későbbiekben meg kellett a kereszten halnia "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért"?

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #5] [előzmény: (3) Klaus Matefi, 2023-02-22 18:15:26]
 3. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-02-22 18:15:26 [5.] 
Jézus megszületésének előzményeivel kapcsolatosan édesanyjának, Máriának az életét kell tanulmányoznia a témában tisztán látni szándékozóknak.

A II. században készült Jakab-féle ősevangéliumból értesülhetünk arról, hogy Mária szülei, Anna és Joákim gyermektelen idős emberek voltak ugyanúgy, mint Erzsébet és Zakariás, Keresztelő János világrajövetele előtt. Egy alkalommal Annának úgymond angyali jelenésben volt része, aki tudtul adta számára, hogy leánygyermekük fog születni, akit az egész világ ünnepelni fog majdan:

"És íme, az Úr egyik angyala hozzálépett és így szólt: "Anna, Anna, Isten az Úr meghallgatta könyörgéseidet, te megfogansz és szülni fogsz majd, és áldott kell legyen ivadékod az egész földkerekségen." (saját fordítás - forrás: [17])

Ez a mondat már szinte garancia kell arra legyen, hogy Mária a Schemhamphoras ("Isten 72 szelleme") egyik kozmikus forrásának égisze alatt kellett a világra jöjjön. Egyes magyarázat szerint Máriára a születésekor rászállt a Szentlélek [18], amellyel kapcsolatosan a későbbi történések ismeretében kizárólagosan két időpont, illetve az akkor realizálódott két konstelláció jöhet csak számításba, nevezetesen i.e. 23.12.18. és i.e. 19.07.09.

Diós István, a Magyar Katolikus Lexikon főszerkesztője az 1990-ben Budapesten kiadott "A szentek élete" című könyvében arról ír, hogy a hagyományok szerint Mária "eredendő bűntől" ("peccatum originale") mentesen, azaz negatív szellemi hatásoktól mentesen jött a világra:

"A hitünk hagyománya tanítja, hogy Mária eredeti bűn nélkül lépett be az életbe, s ennek következtében szabad volt minden rossz ösztönösségtől." (442. old.)

Mivel Jézus születését megelőzően ilyen jellegű születés utoljára ∼272 évvel korábban volt csak lehetséges, amikor Mithrász meglátta a napvilágot (i.e. 280.12.09.), ezért Máriára ez semmiképpen nem vonatkozhat.

Amikor Mária egy éves lett, édesapja Joákim ünnepi lakomára hívta meg a papokat, írástudókat, véneket és a népből sokakat. Ennek alkalmából a főpap és a pap áldást mondott a gyermekre, amiben Máriának az örökre szóló isteni elhivatottságára hívták fel a figyelmet:

"Joákim odavitte a leánykát a papokhoz, és a papok megáldották őt mondván: ,"Atyáinknak Istene áldja meg ezt a leánykát és adjon neki egy nevet, amit örökké emleget minden nemzedék." - És az egész nép mondta: "Úgy legyen, úgy legyen, Amen!'" - Joákim odavitte a leánykát a főpapokhoz, megáldották őt mondván: "Dicsőséges Isten áldja meg ezt a leánykát, és adjon neki vég nélküli (örökké tartó) áldást."" (saját fordítás - forrás: [19])

Anna fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét JHVH szolgálatába fogja állítani, ezért amikor Mária 3 éves lett, elvitték a jeruzsálemi Templomba, ahol Zakariás pap (Keresztelő János jövendőbeli papája) az alábbi szavakkal fogadta a leánykát:

"Az Úristen naggyá tette nevedet a Föld minden nemzedéke között: az utolsó napokban nyilvánvalóvá teszi benned az Úristen, Izrael fiainak megváltását." (saját fordítás - forrás: [20])

A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #4] [előzmény: (2) Klaus Matefi, 2023-02-14 11:12:19]
 2. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-02-14 11:12:19 [6.] 
Kizárólagosan csak a kanonizált könyvek (a Biblia újszövetségi része) tanulmányozásából nem lehet teljes és tiszta képet alkotni Jézus korabeli szerepéről a népéhez való kapcsolatának tükrében.

Mint ismeretes, az újszövetségi könyvekben egyáltalán nem találunk utalást Jézus édesanyjának, Máriának a várandós állapotba kerülését megelőző életéről, pedig ennek hiányában képtelenség korrekt módon feltárni Jézus személyének akkori és későbbi jelentőségét.

A félreértés elkerülése végett nem a "betlehemi csillag" (Máté 2,1-12) igazodott Jézus világrajöveteléhez, mint ahogy azt Máté az evangéliumában lefesti, hanem ez fordítva kellett megtörténtjen:

"Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe és azt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kellett megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: "Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük mennt mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy nem menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba."

Jézusnak egy bizonyos időpontban kellett ahhoz bűntelenül, azaz "eredendő bűntől" ("peccatum originale") mentesen megszületnie, hogy Őt a későbbi hívei, követői Messiásként, Megváltóként részesítsék vallásos tiszteletben, aki aztán a keresztre feszítésekor magára vette a "világ bűneit" ami által úgymond megváltotta a világot.

Hogy tisztábban láthassunk ezzel kapcsolatosan, gorcső alá kell vegyük Jézus megszületésének körülményeit és előzményeit, amiről viszont mindössze a kanonizált Újszövetségből szándékosan kihagyott apokrif írásokból értesülhetünk.


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #3] [előzmény: (1) Klaus Matefi, 2023-02-10 12:10:59]
 1. Klaus Matefi  |   Válasz erre2023-02-10 12:10:59 [7.] 
A mai napon, azaz február 10-én kellene valójában ünnepelje a Jézusban hívő hívek népes tábora az i.sz. 25 április 1-én, Peszáh ünnep előkészületi napján, az első szövetség (i.e. 451/445) alatt elkövetett bűnök váltságáért (A zsidókhoz írt levél 9,15) keresztre feszíttetett názáreti Jézus i.e. 8-ban (-7-ben) történt világrajövetelét.

Mint ismeretes, az idők folyamán számos teória látott már napvilágot Jézus születésével kapcsolatosan, de egyik se állta ki a kritikus, pártatlan és elfogulatlan analízis próbáját, ugyanis egytől egyig hibásak és alaptalanok voltak...

Abban a kivételesen szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kitartó és konzekvens kutatási tevékenységemnek köszönhetően nem csak Jézus születésének és kínhalálának megcáfolhatatlan időpontjait tudom prezentálni a valódi információkra vágyóknak, hanem az ábrahámita vallásokkal kapcsolatos sarkalatos vélt, vagy valós események pontos dátumait is az általam megfejtett Schemhamphoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásainak az ismeretében. Célom ezzel egyáltalán nem a személyem elismertetése, mivelhogy eleve tisztában vagyok azzal, hogy az általam feltárt rejtett tudás a vallások és titkos társaságok hosszú évszázadokon át féltve őrzött kincse volt, amihez a meglátásom szerint azonban a "végidők" legvégére célszerű a beavatatlan, laikus, de ismeretekre éhes átlagembernek is megadni a hozzáférési lehetőséget.


A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett." (Alphonse Louis Constant)
[válaszok erre: #2] (TÉMANYITÓ)
 2030 évvel ezelőtt született Jézus (üzenet: 7, Vallás, filozófia)
 
    / 1 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.0068211555480957 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail