Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9312209/7 Témák: 17737 Tagok: 109590 Legújabb tag: Jagello Online: (54/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 149 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3723, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
123. Elküldve: 2006-12-31 04:09:12 [3601.]

Az év utolsó napjára:Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
122. Elküldve: 2006-12-30 22:22:16 [3602.]

Jakab levél 2. fejezet

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
....
26. Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
121. Elküldve: 2006-12-29 23:48:15 [3603.]

Zsidó levél 11. fejezet

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
...
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
...
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
120. Elküldve: 2006-12-28 09:32:14 [3604.]

Zsidó levél 9. fejezet

27. És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:
28. Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
119. Elküldve: 2006-12-27 03:59:31 [3605.]

Zsidó levél 4. fejezet

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
13. És nincsen oly teretmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
118. Elküldve: 2006-12-26 16:43:47 [3606.]

Zsidó levél 2. fejezet

1. Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.
2. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését:
3. Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra,
4. Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.
5. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, a melyről szólunk.
6. Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá?
7. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin,
8. Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.
9. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
10. Mert illendő vala, hogy a kiért minden és a ki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
11. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni,
12. Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked.
13. És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott.
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
15. És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.
16. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.
17. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.
18. Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
117. Elküldve: 2006-12-25 21:59:11 [3607.]

Zsidó levél 1. fejezet

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
2. A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
3. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál.
5. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam?
6. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.
7. És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává,
8. Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.
9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.
10. És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;
11. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.
12. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
14. Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
116. Elküldve: 2006-12-24 08:29:05 [3608.]

Lukács Evangéliuma 2. fejezet

1. Augustus császár éppen az idő tájt rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész birodalom lakosságát.
2. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Küréniosz volt a helytartó.
3. Ekkor ki-ki útra kelt a maga városába, hogy ott írják össze.
4. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak - mert Dávid házából és nemzetségéből származott -,
5. hogy összeírják feleségével, az áldott állapotban levő Máriával együtt,
6. akinél éppen akkor jött el a szülés ideje, amikor ott tartózkodtak.
7. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és lefektette a jászolba, mert a szálláson nem volt számukra hely.
8. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és éjszakai őrségben vigyáztak nyájukra.
9. Ekkor az Úr angyala odalépett hozzájuk, az Úr dicsősége körülragyogta őket, és nagyon megrémültek.
10. De az angyal azt mondta nekik: - Ne féljetek, mert meglátjátok, jó hírt hoztam, amely nagy örömöt szerez nektek és az egész népnek:
11. mert Dávid városában megszületett nektek ma a Szabadító, aki a Krisztus Úr!
12. Erről fogjátok megismerni: találtok egy újszülöttet, aki bepólyálva fekszik egy jászolban.
13. Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik így magasztalták Istent: -
14. Dicsőség a mennyekben Istennek, és békesség a földön a jóakaratú emberek között!
15. Miután az angyalok elmentek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: - Gyerünk, menjünk át most rögtön Betlehembe, és nézzük meg ezt a dolgot, amelyet az Úr tudtunkra adott!
16. Sietve elindultak hát, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő újszülöttet.
17. Mikor meglátták őket, elbeszélték a kisgyermekről nekik mondott kijelentést,
18. és akik csak hallották, valamennyien megdöbbentek azokon, amiket a pásztorok mondtak.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
115. Elküldve: 2006-12-23 03:52:43 [3609.]

Lukács Evangéliuma 1. fejezet

26. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt a Názáret nevű galileai városba,
27. egy Mária nevű szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese.
28. Az angyal bement hozzá, és így szólt: - Üdvözöllek, kegyelembe fogadott, az Úr veled!
29. Mária összezavarodott e szavaktól, és elgondolkodott: ugyan miféle köszöntés ez?
30. Mire az angyal ezt mondta neki: - Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!
31. És meglátod, fogansz majd a méhedben, és egy fiút szülsz, akit Jézusnak nevezel.
32. Nagy ember lesz, a Legfelsőbb Fiának hívják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját,
33. Jákob házának királya lesz mindörökké, és királyságának nem lesz vége!
34. Mária erre azt mondta az angyalnak: - Hogyan történhet ez meg? Hiszen én nem ismerek férfit. -
35. A Szent Szellem fog rád szállni - válaszolta neki az angyal -, és a Legfelsőbb hatalma fog beárnyékolni téged. Ezért aki megszületik, Szentnek mondják majd, Isten Fia lesz.
36. Látod, a rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és akit meddőnek hívtak, már a hatodik hónapban van -
37. mert Isten egyetlen szava sem hiúsulhat meg! -
38. Az Úr szolgálóleánya vagyok - felelte Mária -, történjen velem a te beszéded szerint! Ekkor az angyal eltávozott tőle.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
114. Elküldve: 2006-12-22 00:45:09 [3610.]

Mikeás könyve 5. fejezet

2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
113. Elküldve: 2006-12-21 13:36:34 [3611.]

Ézsaiás könyve 9. fejezet

6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
112. Elküldve: 2006-12-20 12:33:12 [3612.]

Ézsaiás könyve 7. fejezet

... 14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
111. Elküldve: 2006-12-19 18:40:13 [3613.]

Dávidnak tett ígéret:

89.Zsoltár

35. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött.
36. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak:
37. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap,
38. megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
110. Elküldve: 2006-12-18 03:23:13 [3614.]

Ábrahámnak tett ígéret:

Mózes I. könyve 22. fejezet

18. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
109. Elküldve: 2006-12-17 20:21:03 [3615.]

Az első emberpárnak tett ígéret:


Mózes I. könyve 3. fejezet

13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és és port egyél életed minden napjaiban.
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
108. Elküldve: 2006-12-16 13:18:28 [3616.]

Advent ideje van, annak az ideje, amikor emlékszünk arra a várakozásra, ami évezredeken át húzódott végig az emberi történelmen, attól kezdve, hogy kiűzetett a paradicsomból, az Istennel való közvetlen közelségből, addig, amíg Jézus megszületett ebbe a világba. Az Atya ezeken az évezredeken sem hagyta remény nélkül az embereket, már a kiűzetéskor megígérte a megváltót. A Megváltót, Aki már az emberiség megteremtése előtt vállalta a megváltó szerepét, Jézus Krisztust.

I. Péter levél 1. fejezet

17. És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20. A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21. A kik ő általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.


A Megváltóról szóló ígéreteket az Atya Isten újra és újra megismételte a különböző korok különböző embereinek. Biblia tudósok szerint 365 messiási ígéret van az írásban, minden napra jut 1. Ezekből szeretnék az elkövetkezendő napokban válogatni és mindennap 1-et felrakni, természetesen a teljesség igénye nélkül. (Egyéni válogatásom lesz, minden különösebben komoly vezérfonal nélkül.)

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
107. Elküldve: 2006-12-15 02:52:46 [3617.]

Filippi levél 3. fejezet

20. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
106. Elküldve: 2006-12-14 14:19:37 [3618.]

Lukács Evangéliuma 6. fejezet

45. A jó ember szívének jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt: mert a szív túlcsordulásából szól a száj.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
105. Elküldve: 2006-12-12 23:41:29 [3619.]

Zsidó levél 4. fejezet

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
13. És nincsen oly teretmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
104. Elküldve: 2006-12-12 03:15:59 [3620.]

Márk Evangéliuma 11. fejezet

22. Jézus így válaszolt: - Legyen bennetek Isten hite!
23. Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek: "Emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!", és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki.
24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy amiért imádkoztok, s amit kértek, mindazt megkapjátok - és meglesz nektek!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
103. Elküldve: 2006-12-10 21:59:57 [3621.]

Zsoltárok könyve 56. rész

12. Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
102. Elküldve: 2006-12-09 22:37:17 [3622.]

Zsoltárok könyve 37. fejezet

23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.
24. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.
25. Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
101. Elküldve: 2006-12-08 09:25:39 [3623.]

Róma levél 14. fejezet

17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18. Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19. Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
100. Elküldve: 2006-12-07 03:53:27 [3624.]

Úgy érzem ismét egy üzenet valaki számára:

Pál második levele a korinthusiakhoz 5. fejezet


17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 18Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10012
99. Elküldve: 2006-12-05 17:28:56 [3625.]

Lukács Evangéliuma 15. fejezet

...Egy embernek volt két fia.
12. Egyszer a fiatalabbik azt mondta az apjának: "Apám, add ide nekem a vagyon rám eső részét!" Az pedig megosztotta közöttük a vagyont.
13. Majd néhány nap elteltével a fiatalabbik fiú öszszeszedte mindenét, egy távoli vidékre költözött, és ott züllött életmódjával eltékozolta a vagyonát.
14. Miután mindenét felélte, nagy éhínség támadt azon a környéken, és ő is nélkülözni kezdett.
15. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznót őrizni.
16. A fiú szerette volna megtölteni a gyomrát a szentjánoskenyérrel, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki.
17. Akkor magába szállva így szólt: "Apám hány béresének van bőven kenyere, én pedig itt halok éhen!
18. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom majd neki: "Apám, bűnt követtem el a menny ellen és előtted is:
19. nem érdemlem meg többé, hogy a fiadnak nevezzenek. Tegyél engem egyik béreseddé!""
20. Majd fölkerekedett, és elment az apjához. Mikor még messzire járt onnan, apja észrevette, megindult rajta a szíve, odafutott, a nyakába borult, és összecsókolgatta.
21. A fiú pedig azt mondta: "Apám, bűnt követtem el a menny ellen és előtted is: nem érdemlem meg többé, hogy a fiadnak nevezzenek…"
22. Az apa azonban így szólt a szolgáihoz: "Gyorsan, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára,
23. aztán hozzátok a hizlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk,
24. mert ez a fiam halott volt, de feltámadt, elveszett; de megkerült!" És elkezdtek vigadni.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 3723, Ima kérések)  
    / 149 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.011888027191162 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail