Regisztrál :: Profil :: Beállítás :: Tagok :: Keres :: Szavazógép :: Csoportok :: Segítség Vissza :: Főoldal 

 Ön is hirdessen itt! Részletekért klikk: ide! Összes banner! :: Saját banner! 
 Hozzászólások: 9399490/7 Témák: 18224 Tagok: 111102 Legújabb tag: SDezsoke Online: (49/1
 Név: Jelszó:  Eltárol  Elfelejtette jelszavát?
10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem. Ézsaiás könyve 55. fejezet
    / 162 
Lista: 
Kép:
Smile:
  
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 4027, Ima kérések)
 

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
154. Elküldve: 2007-02-01 13:00:47 [3876.]

II. Timóteus levél 3. fejezet

16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
153. Elküldve: 2007-01-31 14:49:24 [3877.]

Róma levél 10. fejezet

13. Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14. Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek!
16. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.Juli
Képtáram
Közbenjárás
[Ezt a hozzászólást újraszerkesztették: 2007-01-31 14:56:27]
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
152. Elküldve: 2007-01-30 23:26:33 [3878.]

Márk Evangéliuma 10. fejezet

42. Jézus ekkor magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: - Tudjátok, hogy azok, akik magukat a nemzetek fejedelmeinek vélik, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik visszaélnek a hatalmukkal.
43. Köztetek azonban nem így van: hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,
44. aki pedig első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája!
45. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy odaadja váltságdíjul a lelkét sokakért!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
151. Elküldve: 2007-01-29 13:41:56 [3879.]

Filippi levél 2. fejezet

1. Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek,
2. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
4. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
150. Elküldve: 2007-01-28 21:28:53 [3880.]

Példabeszédek könyve 15. fejezet

16. Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
17. Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
149. Elküldve: 2007-01-27 19:44:24 [3881.]

Példabeszédek könyve 17. fejezet

17. Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
146. Elküldve: 2007-01-26 15:30:23 [3882.]

Jóel könyve 2. fejezet

28. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30. És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32. De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
145. Elküldve: 2007-01-25 09:55:41 [3883.]

Efézusi levél 4. fejezet

26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
144. Elküldve: 2007-01-23 14:12:05 [3884.]

Apostolok Cselekedetei 10. fejezet

25. És lőn, hogy a mint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt.
26. Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.
27. És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;
28. És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:
29. Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem?
30. És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilencz órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában,
31. És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
32. Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljő, szól néked.
33. Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, a miket Isten néked parancsolt.
34. Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;
35. Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik.
36. Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura).
37. Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált,
38. A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
39. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, a miket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; a kit megölének, fára feszítvén.
40. Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván,
41. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból.
42. És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
43. Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne.
44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
143. Elküldve: 2007-01-22 14:19:56 [3885.]

Róma levél 11. fejezet

29. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
142. Elküldve: 2007-01-21 07:43:11 [3886.]

Jézus mondta:

Máté Evangéliuma 7. fejezet

21. Nem mindenki megy be a mennyek királyságába, aki azt mondja nekem: "Uram! Uram!", hanem csak az, aki megteszi a mennyekben élő Atyám akaratát.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
141. Elküldve: 2007-01-20 23:38:00 [3887.]

Ez most úgy gondolom valakinek személyesen szól, nem tudom kinek, de az illető tudni fogja, számára tűz lesz, élet és erő.

Jeremiás könyve 33. fejezet

3. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
140. Elküldve: 2007-01-19 12:42:53 [3888.]

Jeremiás könyve 23. fejezet

29. Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
139. Elküldve: 2007-01-18 22:21:31 [3889.]

Ma kivételesen több Igehelyet is írok bátorításként:

Márk Evangéliuma 4. fejezet
35. Ugyanazon a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: - Menjünk át a túlsó partra!
36. Azok, miután elküldték a tömeget, magukkal vitték; így tehát Jézus egy bárkában tartózkodott, de más hajókon is követték.
37. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok olyannyira átcsaptak a bárkán, hogy már majdnem megtelt.
38. Ő viszont a bárka hátsó részében egy fejpárnán aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá: - Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?!
39. Ő pedig, miután fölkelt, ráparancsolt a szélre, és rászólt a tengerre: - Hallgass! Némulj el! Erre elállt a vihar, és teljes szélcsend lett.
40. Ekkor ezt mondta nekik: - Miért vagytok ilyen gyávák? Még mindig nincs hitetek?
41. Őket pedig nagy félelem fogta el, s egymást kérdezgették: - Ugyan ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?!


János evangéliuma
14,12. Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
138. Elküldve: 2007-01-18 18:41:58 [3890.]

Máté evangéliuma

7,14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
137. Elküldve: 2007-01-17 21:28:55 [3891.]

Példabeszédek könyve 14. fejezet

12. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
136. Elküldve: 2007-01-16 06:45:03 [3892.]

Lukács Evangéliuma 6. fejezet

45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
135. Elküldve: 2007-01-14 22:53:09 [3893.]

Zsoltárok könyve 127. fejezet

1. Grádicsok éneke Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.
2. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
134. Elküldve: 2007-01-13 10:18:06 [3894.]

Zsoltárok könyve 34. fejezet

1. Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.
2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
12. Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
13. Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
14. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17. Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről.
18. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat.
23. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
133. Elküldve: 2007-01-11 23:01:00 [3895.]

Mikeás könyve 6. fejezet

8. Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
132. Elküldve: 2007-01-10 14:01:56 [3896.]

Zsoltárok könyve 37. fejezet

23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.
24. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.
25. Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
131. Elküldve: 2007-01-09 23:17:03 [3897.]

Jeremiás siralmai 3. fejezet

22. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
23. Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
24. Az Úr az én örökségem mondja az én lelkem, azért benne bízom.
25. Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.
26. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
130. Elküldve: 2007-01-08 22:14:25 [3898.]

János Evangéliuma 3. fejezet


1. És volt egy ember a farizeusok közül, Nikodémosznak hívták, a júdeaiak egyik vezetője,
2. ez eljött hozzá éjjel, és ezt mondta neki: - Rabbi, tudjuk, hogy olyan mester vagy, aki Istentől jött, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amiket te, ha Isten nincs vele. -
3. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg újra, nem képes meglátni Isten birodalmát! - felelt neki Jézus. -
4. Hogyan tud megszületni az ember, ha már öreg? - kérdezte tőle erre Nikodémosz. - Talán vissza tud bújni az anyja méhébe, hogy másodszor is kijöjjön onnan, és megszülessen? -
5. Bizony úgy van, ahogy mondom neked: ha valaki nem születik meg víztől és Szellemtől, nem tud belépni Isten birodalmába! - válaszolta Jézus. -
6. Ami a testtől született, az test, ami pedig a Szellemtől született, az szellem.
7. Ne lepődj meg, hogy azt mondtam neked: újra meg kell születnetek!
8. A szél fúj, ahol akar, és hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki a Szellemtől született.
-


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   

pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
129. Elküldve: 2007-01-06 13:30:23 [3899.]

Galátzia levél 5. fejezet

16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.


Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   


pjuliTagság: 2004-11-28 10:33:39
Tagszám: #14217
Hozzászólások: 10316
128. Elküldve: 2007-01-05 11:01:50 [3900.]

Róma levél 8. fejezet

11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.Juli
Képtáram
Közbenjárás
Kiváló dolgozó
pjuli adatlapja Privát üzenet küldése Email küldése Felvétel a címjegyzékbe Felvétel tiltó listára Hozzászólások száma:   
 Bibliai versek (Igék) naponta (üzenet: 4027, Ima kérések)  
    / 162 
Lista: 
Kép:
Smile:
  

Új hozzászólás írása
  Név :   Jelszó :
  Mail :
  Üzenet:

 Betűszín:  Háttérszín:
 Árnyék:      Parázslás:
BBcode On/Off.    Betűméret:
Url/Kép autokonverzió On/Off.
Aláírás beszúrása
  Kép feltöltés: [Feltöltési max. file méret (byte): 20000]
    Írja be ide a képen látható biztonsági kódot:
Smiley kódok teljes listája
Az oldal 0.011569976806641 másodperc alatt generálódott.

  Cégadatok  |   Felhasználási feltételek  |   Adatvédelem  |   Általános Fórum Szabályzat  |   Médiaajánlat  |   Segítség Partner oldalak
  Netboard Bt. © 2001-2013. E-mail